Join us at the Interfaith Conference: Faith & Development

  • Keynote speech ‘Faith & development: A Mutual Challenge’ by Ton Groeneweg (Knowledge Centre Religion & Development)
  • Panel with a Jewish, Christian, Muslim and Buddhist participant.
  • Workshops on gender, poverty, sustainability, human rights, peace and economy.
  • Dances and songs from Indonesia and Tibet.
  • Spiritual moment.
  • Vegetarian and halal lunch.

Interfaith Conference Faith & Development
November 17, 2012 (10:00 am to 5:00 pm)
International Institute of Social Studies, The Hague

Contribution: €5 (students), €10 (non students)
Travel costs (train) will be refunded

Please register by sending an email to Andrea: 377302aj@student.eur.nl

More info: www.iscnetherlands.nl or with Rev. Waltraut Stroh, wfstroh@xs4all.nl

 

Organized by: – International Student Chaplaincy – (former) Islam & Dialogue

Breekpunt of bindmiddel

Naar aanleiding van het symposium over civil society en religie, wat de Dialoog Academie en Stichting Synthesis (Universiteit van Tilburg) in 2010 organiseerden, hebben zij de daar gestelde vragen verder in een boek uitgediept. Breekpunt of bindmiddel – religieus engagement in de civil society vormt een bondige samenvatting van het publieke debat over de invloed van religie op de huidige maatschappij, met vaak persoonlijke bijdragen van wetenschappers, politici en praktijkmensen. Wat zijn de kansen en de risico’s van religieus geïnspireerd maatschappelijk engagement in het hedendaagse Nederland? Hoe zijn christelijke en islamitische normen en waarden een bron van motivatie? In hoeverre dragen ‘identiteitsorganisaties’ bij aan de zorg en voorzieningen voor allen? Welke grenzen mag de overheid aan deze organisaties stellen en welke samenwerking is mogelijk voor publieke beleidsdoeleinden?

Prijs: € 18,50
ISBN: 978 90 211 4318 7
Omvang: 180 pagina’s
Uitvoering: Paperback

Bestellen
Het boek is te bestellen via Platform INS (info@platformins.nl), en is ook verkrijgbaar in de boekwinkel.

[social_share/]

 

[tabgroup]
[tab title=”Beschrijving”]

In Breekpunt of bindmiddel is zowel ruimte voor achtergronden, cijfers en de actuele stand van zaken ten aanzien van de christelijke en islamitische civil society in Nederland, als voor meer principiële stellingnames over de vrijheid van godsdienst. Daarnaast bespreekt een aantal wethouders hoe zij in hun gemeente omgaan met financiële en inhoudelijke samenwerking met identiteitsorganisaties, en laten vier van die organisaties zien hoe zij hun inspiratie vorm geven in hun werk voor de samenleving. Het boek bevat bijdragen van o.a. Paul Schnabel, Femke Halsema, André Rouvoet, Anton Zijderveld en diverse wethouders.

BREEKPUNT OF BINDMIDDEL
1. Inleiding – Gürkan Çelik, Iris Creemers en Paul Dekker

DEEL I Achtergronden
2. Burgermaatschappij en religie – enkele inleidende punten – Anton C. Zijderveld
3. Kerkelijkheid als bron van maatschappelijk engagement – Paul Dekker
4. Civil society en islamitisch engagement in Nederland – Gürkan Çelik

DEEL II Vrijheid van godsdienst
5. Over gewetensvrijheid – Femke Halsema
6. Confronteren is iets anders dan verbieden – André Rouvoet
7. Vrijheid, respect en beslissende basisregels – Achmed Baâdoud
8. Allah op de euro? – Eric van der Burg
9. De passer en de baan rondom de pin – Alaattin ErdalDEEL III Lokaal beleid

10. Lokale subsidies voor activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties – Maarten Davelaar
11. Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid – Korrie Louwes
12. Gemeentelijke subsidies voor religieuze instellingen: vloeken in de liberale kerk of niet? – Wouter Kolff

DEEL IV Praktijkvoorbeelden  
13. Vrijwilligerswerk als hoogste uiting van geloof – Fatima Zahra Lachhab
14. Ieder mens een veilig bestaan – Edwin Ruigrok
15. Religieuze identiteit – motivatie voor participatie – Alper Alasag
16. Beginnen bij de samenleving verandert jezelf – Rudolf Setz
17. Nieuw geloven en vertrouwen in de burgermaatschappij – Paul Schnabel

“Er zit onmiskenbaar iets dubbels in de houding ten aanzien van het religieuze engagement in de civil society. Enerzijds heeft onderzoek keer op keer aangetoond dat religieus actieve mensen ook meer dan gemiddeld actief zijn in het vrijwilligerswerk, ook wanneer dat op zichzelf helemaal geen religieus karakter heeft en het zich ook niet richt op geloofsgenoten. Anderzijds is er toch steeds de zorg dat het om een subtiele vorm van zieltjeswinnerij gaat of dat voor de niet-religieuze inzet verworven subsidies langs een omweg toch ook weer gebruikt worden om de meer religieus getinte activiteiten te financieren.”
Paul Schnabel

Er is behoefte aan organisaties die een brug willen en kunnen slaan, die samenwerkingsverbanden aangaan met andersdenkenden, die werken aan oplossingen voor maatschappelijke tegenstellingen en spanningen. Het is belangrijk dat er saamhorigheid is in ons land, dat mensen waardering voor elkaar hebben, zich betrokken voelen en dat er sociale samenhang is. Dit is zó belangrijk, dat de overheid volgens ons hierin niet afzijdig mag blijven. Zij zou dit niet alleen met financiële bijdragen moeten ondersteunen, maar ook zelf actief betrokken dienen te worden. Dergelijk werk moet niet óndanks de overheid gebeuren, maar samen mét de overheid.”
Alper Alasağ
[/tab]
[tab title=”Booklaunch”]In bijzijn van mensen uit welzijnswerk, politiek en al dan niet religieuze maatschappelijke organisaties werd het boek Breekpunt of bindmiddel – religieus engagement in de civil society gepresenteerd. In totaal waren 10 van de 17 auteurs aanwezig.

Een tweetal bekende sprekers stond op het programma: André Rouvoet (voormalig minister van Jeugd en gezin, oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie en sinds 1 januari 2012 voorzitter van Stichting Present Nederland – een van de in het boek besproken casussen); 
en Patrick van Schie (directeur van de Teldersstichting, het wetenschappelijke bureau ten behoeve van het liberalisme, dat gelieerd is aan de VVD). Hoewel de twee sprekers op het eerste gezicht sterk van elkaar verschilden (een christelijke politicus tegenover een seculiere historicus), bleken ze het verrassend vaak met elkaar eens.

André Rouvoet beet het spits af. In zijn speech benadrukte hij dat hij religie ziet als een bindmiddel, een inspiratie om actief te zijn in de samenleving. Hij betreurde het dat religieuze inspiratie vaak geproblematiseerd wordt, en dat er daardoor voorbij gegaan wordt aan alle positieve dingen die het oplevert. Kerken, moskee-organisaties en andere religieuze organisaties doen veel goed maatschappelijk werk, wat de samenleving geld bespaart.
Rouvoet stelde dat het voor velen een verrassing zal zijn dat hij, als christelijk politicus, voorstander is van de scheiding van kerk en staat. Wel nuanceerde hij deze stellingname met een citaat van Ghandi: ‘Wie geloof en politiek probeert te scheiden, heeft van beide niets begrepen.’ Lees meer »[/tab]
[/tabgroup]


Ter afronding van het project ‘Ouderparticipatie op school – Meedoen kun je leren!’ organiseert de Dialoog Academie in samenwerking met NPOINT op dinsdagavond 6 november een miniconferentie over Onderwijs en Ouderbetrokkenheid. Welke rol spelen school en gezin in de ontwikkeling van een kind? Hoe belangrijk is betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind? Hoe kan de ouderbetrokkenheid gestimuleerd worden, ook bij allochtone ouders? Antwoorden op deze en andere vraagstukken worden in kaart gebracht.

De volgende gastsprekers zullen hun licht laten schijnen over het thema:

Frederik Smit – Coördinator Expertisecentrum Ouders, School en Buurt (ITS, RUN)
Ron Oostdam – Onderzoeksdirecteur, lector Maatwerk in leren en instructie (HvA)
Peter de Vries – Consultant (CPS)
John Huiskens – Adjunct-directeur basisschool Onze Wereld

Presentatie handleiding Ouderparticipatie en Ouderbetrokkenheid
Tijdens de miniconferentie worden tevens de resultaten gepresenteerd van het project ‘Ouderparticipatie op school – Meedoen kun je leren!’, dat de Dialoog Academie uitvoerde in het kader van het ZonMw-programma ‘Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin’. Dit project richtte zich op het vergroten van de ouderparticipatie van ouders met een migrantenachtergrond. De handleiding bevat best practices om basisscholen te inspireren.

Initiatiefrapport conferentieserie

De conferentie maakt deel uit van een door NPOINT georganiseerde conferentieserie. Aan de hand van de resultaten van deze serie zal NPOINT een rapport opstellen waarin gedeelde visies worden weergegeven en projectvoorstellen worden gedaan. De initiatiefrapporten dienen ter inspiratie voor (maatschappelijke) organisaties die zich inzetten voor jeugdeducatie.

Vrije toegang
Bent u werkzaam in het onderwijs of heeft u op enige wijze met onderwijsontwikkeling te maken? Bent u een actieve ouder, een pabo-student of anderszins geïnteresseerd? Dan biedt deze mini-conferentie u gelegenheid tot reflectie en verdieping. Een ideale omgeving om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen. Wilt u zich opgeven of meer informatie over de miniconferentie ontvangen? Stuur dan een mail naar info@dialoogacademie.nl.

Praktisch
Datum: dinsdag 6 november 2012
Tijd: 19.00 (inloop) tot 21.30 uur
Locatie: Villa Zebra
Stieltjesstraat 21 Rotterdam

De miniconferentie Onderwijs en Ouderbetrokkenheid wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dinsdag 16 oktober hebben stichting Islam & Dialoog en SPIOR een dialoogtraining verzorgd voor de leerlingen van het Islamitische middelbare school Ibn Ghaldoun. Scholieren van VWO 4 en 5 hebben twee uur lang genoten van een interessante bijeenkomst over de dialoog.

De training begon met een vraag. Er werd gevraagd wat het woord dialoog oproept bij de klas. De training werd vervolgd met een filmpje van Najib Amhali over discriminatie, die op een grappige manier de stereotypering in Nederland naar voren bracht. Dit werd teruggekoppeld naar de klas, welke ervaring zij hebben en wat dit met hen doet. De trainer zette het gesprek voort aan de hand van de woorden “onbekend en ongewild”. De leerlingen bediscussieerden welke associaties worden gelegd met deze steekwoorden. Onbekend maakt namelijk onbemind en de mens heeft van nature een angst voor de onbekende. Mensen vinden het generaliseren van de buitenwereld handig om de complexiteit en verscheidenheid in hun omgeving eenvoudiger te maken.

Hierop volgend kwamen de spelregels van de dialoog aan de orde. De woorden nieuwsgierigheid, oprechtheid, openheid, eerlijkheid, continuïteit en empathie zijn namelijk de voorwaarden voor een vruchtbare dialoog.

Na het theoretisch gedeelte hebben de leerlingen in kleine groepen een dialoog gevoerd over de begrippen onbekend en ongewild. De trainer en de klas evalueerden tot slot deze dialoogronde. De leerlingen hebben de training als leerzaam ervaren en beloofden om in hun eigen leefomgeving de dialoog op te pakken. Zij waren namelijk geprikkeld door de bijeenkomst en willen voortaan meer open staan en respect tonen voor andere ideeën. Deze training wordt in november vervolgd met een bezoek aan een kerk en synagoge.


Datum 16 oktober 2012
Partner SPIOR
Locatie Ibn Ghaldoun 
Aantal deelnemers  28

[nggallery id=60]