Platform INS spreekt haar dank uit aan Hare Majesteit de Koningin opdat zij zich gedurende drieëndertig jaar als koningin van Nederland met hart en ziel ingezet heeft voor het welzijn van het Nederlandse volk. In haar werk stond het belang van de mensen in Nederland altijd voorop. Daarbij  benadrukte zij steeds weer de waarde van medemenselijkheid, solidariteit, saamhorigheid en respect.

Tegelijkertijd wenst Platform INS Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima veel succes bij de uitoefening van hun ambt als koning en koningin. Wij kijken met goede moed uit naar de invulling die Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de komende tijd aan zijn koningschap gaat geven. Wij wensen hem veel wijsheid en vruchtbare jaren toe. Als Platform INS zetten wij ons, vanuit onze eigen visie en vermogen, in voor Nederland en zullen dit in de toekomst ook blijven doen.

18 april 2013. Platform INS viert vandaag dat Fethullah Gülen, een inspiratie voor veel van onze vrijwilligers en donateurs, door TIME Magazine genoemd wordt als een van de meest invloedrijke mensen ter wereld in 2013. TIME erkent Gülen voor het verspreiden van een boodschap van tolerantie die hem vele bewonderaars in de hele wereld heeft opgeleverd. 

De ‘TIME 100’ 2013 noemt wereldleiders zoals Barack Obama (VS), Xi Jinping (China), en het 15-jarige Pakistaanse meisje Malala Yousafzai dat ternauwernood een aanslag van de Taliban overleefde. In het verleden heeft TIME wereldleiders zoals de Dalai Lama, Paus Benedictus XVI en Aung San Suu Kyi uit Birma in de TIME 100 lijsten geëerd.

Gülen is een islamitische geleerde, schrijver en een voorstander van sociale rechten, die onderdelen van de islamitische traditie opnieuw geïnterpreteerd heeft met het oog op de hedendaagse behoeftes van moslims. Hij is de inspiratie achter de Gülen-beweging, een maatschappelijk initiatief dat aandacht vraagt voor mensenrechten, gelijke kansen, democratie, geweldloosheid en de acceptatie van religieuze en culturele diversiteit. De beweging brengt deze principes tot leven met onderwijs en vrijwilligerswerk en door het organiseren van dialogen tussen mensen.

Door de jaren heen hebben Gülen-vrijwilligers meer dan duizenden scholen gebouwd en studenten bij hun studie ondersteund. Met een focus op techniek, wiskunde, sociale wetenschappen, kunst en literatuur zijn de succesvolle scholen inmiddels in meer dan 100 landen te vinden – van Oost-Europa tot Afghanistan en Pakistan; van Zuidoost-Azië tot Australië en de Verenigde Staten, en in 49 Afrikaanse landen.

Meer informatie
Voor meer informatie over Fethullah Gülen en de Gülen-beweging kunt u contact opnemen met Alper Alasağ, een sympathisant van de Gülen-beweging en secretaris van het Platform INS. Deze organisatie is in oktober 2012 opgericht met als doel de burgerschapszin, maatschappelijke participatie, solidariteit en respect voor diversiteit in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Platform INS put haar inspiratie onder andere uit de inzichten van Gülen. Alper Alasağ is te bereiken via telefoon 010 – 2400015 en mobiel 0658886141 en e-mail info@platformins.nl. Meer informatie over Gülen is te vinden op www.fethullahgulen.nl.

In het kader van de cursus Profeten in de Bijbel en de Koran hebben de cursisten een bezoek gebracht aan de Mevlana Moskee in Rotterdam. Ieder jaar gaat er een groep van de cursisten daarheen om ook in het praktijk moslims beter te leren kennen.

Op 13 maart 2013 hebben de cursisten een bezoek gebracht aan de Pelgrimvaderskerk.


[nggallery id=80]

Jonge politici
Onder voorzitterschap van journalist Marcel ten Hooven vond op 3 april een expertmeeting plaats met vijf jonge politici van verschillende signatuur. Het was de eerste van vijf tafelgesprekken in de serie ‘Future leaders’. Het Haagse perscentrum Nieuwspoort vormde de inspirerende locatie voor een geanimeerd en hoopgevend gesprek.

De kunst van het samenleven
Doel van de expertmeetings is het bevorderen van de ‘kunst van het samenleven’ in de zo diverse Nederlandse samenleving. De ‘kunst van het samenleven’ staat voor het centraal stellen van de universele ethische waarden van de mens als vrede, vergeving, tolerantie en liefde. Dit heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een vrediger Nederland.

Marcel ten Hooven maakt dit onmiddellijk politieker door als aftrap te vragen: “wat betekent tolerantie daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk”. Vanuit hun partijstandpunt, maar ook op persoonlijke titel, bekijken Wieke Timmermans (Jonge Democraten), Arie Vis (CDJA), Jeroen Toet (JOVD), Eric-Jan Hakvoort (Perspectief) en Jojanneke van der Veen (ongebonden, voorheen Dwars) uiteenlopende aspecten hiervan.

Afwijkend gedrag
Het begrip afwijkend gedrag impliceert dat er ‘normaal’ gedrag zou bestaan, wat door de deelnemers als discutabel wordt bestempeld. In de grondrechten moet er niet alleen ruimte zijn om de eigen persoonlijkheid te vormen, maar ook om anderen hiervoor voldoende ruimte te bieden. Indien een norm toch op gespannen voet is komen te staan met een andere, kunnen democratische instrumenten worden ingezet om de mening van het volk te meten. Aanvullend wordt opgemerkt dat spanningen vaak ontstaan uit onwetendheid.

Onderwijs
Onwetendheid is op te lossen met onderwijs. Dat legt tevens de basis voor participatie, maar is geen garantie voor probleemloos samenleven. Een curriculum moet kwaliteit hebben, maar zou ook bepaalde normen uit de grondwet kunnen bevatten. Daarnaast moeten geschiedenis en maatschappijleer meer aandacht schenken aan staatsvorming en maatschappelijke vraagstukken. Zo bracht een van de aanwezige christelijke politici tijdens zijn opleiding een verplicht bezoek aan een moskee en leerde hij en zijn klasgenoten dat zij eigenlijk niet veel van elkaar verschilden.

En kan of mag er via onderwijs een betere samenleving worden afgedwongen? De politici zijn zich ervan bewust dat gedachtenvorming pas op zijn vroegst in de bovenbouw plaatsvindt, daarvóór zijn ouders meestal leidend. Dat neemt niet weg dat kinderen wel kunnen leren kritisch na te denken en de vraag ‘waarom’ te stellen.

Opvoeding
Maar men is er geen voorstander van als de overheid zich ‘over de drempel heen’ bemoeit met opvoeding. Ouders beslissen wat ze hun kinderen meegeven, en het onderwijs leert waar naar antwoorden te zoeken. Er wordt gediscussieerd over het recht in het bijzonder onderwijs om eigen opvoedingsmethodieken te hanteren. Hierdoor zouden bepaalde onderwerpen niet ter sprake gebracht kunnen worden, wat tegelijkertijd wordt ervaren als het ontnemen van vrijheid voor een andere mening. Misschien kan de overheid, als uiterste grens, in het curriculum verplicht les in mensenrechten en democratie opnemen.

Democratie
Democratie is meer dan de helft plus een, en laat minderheden zoveel mogelijk in hun waarde. Toch lijken daar grenzen aan te zitten wanneer er spanning ontstaat tussen verschillende grondrechten van verschillende groepen. Bijvoorbeeld het vraagstuk over ritueel slachten dat een botsing inhoudt van de vrijheid van religie met de beschermwaardigheid van het leven van dieren.

Wat wel eens wordt vergeten is dat grondrechten nevengeschikt zijn wat betekent dat de rechter het laatste woord heeft. Hierover zal echter jurisprudentie ontstaan wat leidt tot een soort normenhiërarchie in grondrechten. We lijken nu midden in dit proces te zitten en uit te testen of bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, of vrijheid van religie belangrijker is. Maar rechters toetsen aan de tijdgeest, waardoor jurisprudentie na verloop van tijd weer mee zal veranderen.

Tijdgeest
De deelnemers vinden dat er een gat bestaat tussen de politiek en wat in de maatschappij leeft, en dat politieke partijen zijn losgezongen van hun idealistische grondslagen. De partijen proberen aan te sluiten op wat mensen denken en reageren zodoende direct op de media. Te direct, waardoor het lijkt alsof nieuwsitems belangrijker worden gevonden dan ideologische keuzes. De oorzaak ligt in de tendens tot scoren bij zowel de politiek als de journalistiek.

Conclusies
Aan het eind van de avond lijkt er overeenstemming over het bestaan van een algemene set van waarden die iedereen krijgt aangeboden via het onderwijs. Maar het is niet duidelijk geworden in hoeverre burgers bepaalde zaken moeten onderschrijven, wel dat iedereen verschillende waarden mag hebben.

Verder is aangetoond dat vanuit verschillende overtuigingen en achtergronden een constructief gesprek kan ontstaan. Zo zou uiteindelijk de achterkamerpolitiek kunnen verdwijnen om oppositiepartijen meer te betrekken bij overleg.

Voorzitter Ten Hooven is van mening dat de discussie een mooi voorbeeld is geweest van de verwachting dat kinderen het in de toekomst beter zullen hebben dan hun ouders.

Bettina J. Mulder
14 april 2013


[nggallery id=79]

Op 27 maart kwam tijdens de cursus “Profeten in de Bijbel en Koran “ de profeet Isa / Jezus ter sprake. Het ging zowel over de verschillen als de overeenkomsten over deze belangrijke Koranische en Bijbels figuur.

De cursus begon zoals altijd met korte introducties. Tijdens deze inleidingen spraken twee personen over het onderwerp. Alper Alasag sprak over profeet Isa vanuit Islamitisch perspectief en dominee Piet de Jong over Jezus  vanuit het christelijke oogpunt.

Profeet Isa is een van de belangrijkste profeten volgens de Islam . Hij wordt vele malen in de Koran genoemd. Bijvoorbeeld met de wonderen die hij heeft verricht. Te denken valt aan het praten al vanaf jonge leeftijd, het genezen van blinden en het weer in leven brengen van overledenen.

Binnen het christendom vormt Jezus de belangrijkste persoon. Tevens kwamen op deze avond thema’s over personen als Sint Paulus en Petrus aan bod. Er werd gezegd dat zij een van de belangrijkste Apostelen van Jezus waren. Hun schriftelijke werken vormen immers een onderdeel van de Bijbel.

Na de inleidingen, werd het publiek verdeeld in een aantal gemengde groepen, die verder in gesprek gingen naar aanleiding van de presentaties. Er ontstonden boeiende gesprekken over onderwerpen zoals wie God is, einde der tijden en de terugkomst van Jezus / Profeet Isa. Dus er kwamen ook onderwerpen aan bod die niet direct betrekking hadden op het onderwerp. De deelnemers hadden namelijk de gelegenheid om in alle spontaniteit vragen te stellen aan andere groepsleden. Na afloop werd verteld dat de volgende keer het moskeebezoek op de agenda staat.


[nggallery id=78]