Voor haar activiteiten is Platform INS afhankelijk van externe financiering. Om onze activiteiten te kunnen bekostigen en ook in het nieuwe jaar nieuwe projecten uit te kunnen voeren, heeft INS dinsdag 5 januari een eerste fundraising bijeenkomst in Amsterdam georganiseerd. Na het welkomstwoord van de gastheer en het diner, is de documentaire ‘The Imam and the Pastor’ vertoond. Deze documentaire werpt een licht op het belang van interreligieuze dialoog, wat een van onze kernactiviteiten is.

 

Documentaire

In een tijd waarin veel mensen in de wereld zich afvragen of vriendschappelijke betrekkingen tussen moslims en christenen mogelijk zijn, tonen de christelijke pastor James en de islamitische imam Ashafa dat dit in een land als Nigeria wel mogelijk is.

De afgelopen jaren is Nigeria opgeschrikt door etnische- en religieuze conflicten, met tienduizenden doden tot gevolg. Toch lukt het twee aartsvijanden om vrede te sluiten door de dialoog aan te gaan.

Zie http://www.iofc.org/imam-pastor voor meer informatie over deze documentaire.

 

Dialoog

Na vertoning van de documentaire heeft onze secretaris Alper Alasag de aanwezigen toegesproken over de werkzaamheden van Platform INS in het algemeen en de nieuwe vertegenwoordiging in Amsterdam in het bijzonder en het belang van interculturele- en interreligieuze dialoog voor de Kunst van het Samenleven.

Naast Amsterdam is er op 21 januari 2016 een benefietdiner in Rotterdam plaatsgevonden, en de komende tijd zullen er ook op andere locaties in het land benefietdiners worden georganiseerd.

Alper Alasag heeft op 25 januari deelgenomen aan de 10 jarig jubileum ‘In vrijheid verbonden’.

Dr. Annemieke L. Vroom heeft hier een lezing gehouden. Klik hier voor de lezing ‘Open en Weerbaar’.

Donderdag 28 januari kwamen de vrienden en partners van Platform INS en Dialoog Haaglanden in Den Haag bijeen om het nieuwe jaar in te luiden. Op het programma stond een presentatie van Professor Richard Staring over radicalisering en de lancering van het nieuwste boek van Platforms INS en Dialoog Haaglanden: “Hoe geweld in naam van de islam te voorkomen?” Tijdens de receptie werd er nog uitgebreid nagepraat onder het genot van hapjes en drankjes.

 

Prof. Staring (criminoloog, Erasmus universiteit) heeft meegeschreven aan het SCP rapport “Werelden van Verschil”. Dit rapport werd gepubliceerd naar aanleiding van het Motivaction onderzoek naar Turkse jongeren dat vorig jaar veel stof deed opwaaien. In dit onderzoek kwam naar voren dat grote aantallen Turkse jongeren sympathiseren met IS.

 

Onderzoek van Prof. Staring leverde hele andere resultaten op dan het Motivaction onderzoek. De algemene conclusie was dat het risico op radicalisering onder Turkse jongeren erg laag is. Prof. Staring liet zien dat de Turkse gemeenschap in Nederland als het ware een buffer vormt tegen radicalisering. Binnen de eigen gemeenschap is namelijk een sterk gevoel van “belonging”: Turkse jongeren hebben een sterke binding met de Turkse gemeenschap wat radicalisering tegenwerkt. Wel ervaren de Turkse jongeren dat zij anders worden behandeld in de samenleving vanwege hun culturele afkomst. Ondanks dit gegeven vindt Prof. Staring dat de Gulenbeweging bruggen bouwt tussen de Turkse gemeenschap en de Nederlandse samenleving.

 

Na de presentatie van Prof. Staring was het tijd voor de lancering van het boek “Hoe geweld in naam van de islam te voorkomen?” De eindredacteur van het boek, Ahmet Kaya, introduceerde het boek als een zoektocht: eerst wordt er nagegaan wat de islam zegt over geweld en vervolgens hoe men dit praktisch kan toepassen. Ten slotte wordt er in het boek geïnventariseerd wat voor initiatieven er in Nederland zijn om radicalisering tegen te gaan. Kaya claimt met zijn boek geen antwoord te hebben op hoe geweld in naam van de islam te voorkomen, maar het boek is een goede voorzet om het antwoord te gaan ontdekken. Na afloop van de boeklancering kon iedereen gratis het boek meenemen. Er werd onder genot van hapjes en drankjes nog enige tijd nagepraat.

 

[nggallery id=148]

Op woensdagmiddag 3 februari 2016 vond er een expertmeeting plaats over vormen van Islamofobie en discriminatie. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken in samenwerking met het Overleg Joden Christenen Moslims (OJCM) en Platform INS.

 

Jan Post Hospers van de Contactgroep Islam lichtte de Monitor Moslim Discriminatie van Ineke van der Valk toe, die wegens ziekte verstek moest laten gaan. Van der Valk, verbonden aan het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam, constateerde in de Monitor dat geweldsdelicten tegen moskeeën en moslims momenteel toenemen door internationaal terrorisme. Antropoloog Martijn de Koning gaf definities van het begrip islamofobie. De Koning: “Islamofobie construeert een negatieve definitie van de islam en problematiseert en generaliseert moslims als groep op basis van hun religie.” Islamofobie staat laag op de politieke agenda. De Koning: “Men bagatelliseert het zoals premier Rutte toen deze zei dat je jezelf moet invechten.” Of men stelt voorwaarden zoals minister Asscher eens aangaf wel iets te willen doen aan islamofobie maar dat moslims dan ook iets aan radicalisering moeten doen. De Koning: ‘Kritiek op de islam is niet per definitie islamofobie, maar soms is de scheidslijn erg dun.”FOTO-2 (3)

De twintig deelnemers aan de expertmeeting gaven de organisatoren van de meeting een aantal opties mee. Zo zou het organiseren van ontmoetingen tussen mensen van verschillende religies en concrete samenwerking wellicht efficiënter zijn voor het samen leven dan het voeren van een interreligieuze theologische discussie. Dialooggroepen moeten structureel zijn in hun samenkomsten en activiteiten en niet alleen actief worden bij incidenten. Het belang van plaatselijke dialoog en samenwerking werd benadrukt. Daar moet het gebeuren door de weg van het persoonlijk contact te volgen. De Raad van Kerken en haar partners in de dialoog op landelijk vlak kunnen voor de infrastructuur zorgen, handreikingen aanbieden en toerusting organiseren. Bovendien kunnen contacten tussen landelijke koepels uitstraling hebben naar het plaatselijk vlak door daar mensen te motiveren en te ondersteunen bij de interreligieuze dialoog en samenwerking.

Said Bouharrou vertelde hoe men in Nijmegen een bijeenkomst organiseerde voor de vrede vanuit allerlei religieuze organisaties. Dat leidde tot intensieve samenwerking. De bijeenkomst werd een start van een doorlopend proces van samenwerking en meerdere activiteiten. Ook de samenwerking tussen de moskeeën nam er door toe. Bouharrou benadrukte het belang van het inzetten van sleutelfiguren, het verdiepen van kruisverbindingen tussen diverse religieuze gemeenschappen en een positieve instelling naar elkaar toe.

Een avond samen met onderzoeker prof. Dagevos praten over het nieuwe SCP rapport ‘Werelden van verschil’ en hoe we de kunst van het samenleven in Nederland kunnen bereiken.

Aanmelden: http://bit.ly/phdcafe


 

Toen bleek dat 90% van de Turks Nederlandse jongeren pro-IS zouden zijn, klonk er veel ophef. Dit beeld klopte niet volgens de jongeren zelf. Er kwam uitvoerig onderzoek en wat bleek? Juist 90% van de Turks Nederlandse jongeren is tegen IS. Goed nieuws, dat nieuwe onderzoek. Toch?

Deels. Hetzelfde onderzoek laat namelijk ook zien dat een groot percentage van de Nederlanders weinig van elkaar moet hebben. Het rapport ‘Werelden van verschil’ geeft namelijk aan dat de sociaal-culturele afstanden tussen bevolkingsgroepen groot is en zelfs in sommige gevallen groter wordt.

Hoog tijd om het te gaan hebben over de bevindingen uit dat rapport én ook samen te gaan denken over hoe we de kunst van het samenleven in Nederland dan wel kunnen bereiken.

 

De vragen waar prof. dr. Dagevos bij zal stilstaan

  • Wat leert het nieuwe SCP rapport ‘Werelden van verschil’ ons over de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen in Nederland?
  • Wat betekent Nederland voor Nederlanders van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond?
  • Wat zijn de uitdagingen van Nederland op korte en lange termijn?
  • Wat kunnen we doen om de kunst van het samenleven in Nederland te bereiken?

 

Programma

19.15: Inloop
19.30: Start presentatie
20.15: Vragenronde
21.00: Einde

 

Locatie
Platform INS, Rochussenstraat 221 Rotterdam

 

Over de spreker

Prof. dr. Dagevos is bij het SCP hoofd van de sector Onderwijs, Minderheden en Methodologie en doet onderzoek naar integratie van migrantengroepengroepen. Tevens is hij bijzonder hoogleraar Integratie en Migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Aanmelden: http://bit.ly/phdcafe