ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting Platform INS 

Artikel 1 ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Stichting Platform INS, gevestigd aan de Arlandaweg 92, unit 3.2, te Amsterdam, nader te noemen “PLATFORM INS”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56228724, en gebruiker van deze algemene voorwaarden met een opdrachtgever sluit; offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop, overeenkomsten van (ver)huur en leveringen, daaronder begrepen.
 2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.
 3. Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan de partij voor welk PLATFORM INS de werkzaamheden waar deze algemene voorwaarden betrekking op hebben verricht en/of producten aan levert.

 

Artikel 2 OFFERTES / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Alle offertes van PLATFORM INS, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. PLATFORM INS kan een offerte intrekken zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldingsduur.
 2. Eerst door schriftelijke bevestiging door PLATFORM INS, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht, komt een overeenkomst tot stand.
 3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging mogelijk is geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij anders schriftelijk aangetoond, geldt de door PLATFORM INS gehouden administratie als beslissend.
 4. PLATFORM INS is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings-en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door PLATFORM INS verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
 5. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals e-mail of andere media.

Artikel 3 BETALING / INCASSO

 1. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen termijn(en)
 2. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is vanaf datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van PLATFORM INS op de opdrachtgever direct opeisbaar.
 4. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door PLATFORM INS in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten met een minimum van € 250,=.

 

Artikel 4 AANSPRAKELIJKHEID

 1. PLATFORM INS is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PLATFORM INS, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. PLATFORM INS is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.
 2. PLATFORM INS is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PLATFORM INS, nimmer, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.
 3. De aansprakelijkheid van PLATFORM INS is beperkt tot de voor een opdracht overeengekomen totale prijs (excl. BTW en andere heffingen), doch met een maximum van € 1.250.000,=.

 

Artikel 5 ONTBINDING

 1. PLATFORM INS is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:
 1. de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
 2. de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
 3. na het sluiten van de overeenkomst PLATFORM INS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;
 1. de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
 2. de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of
 3. de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever terzake van vergoeding van schade 30% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door PLATFORM INS verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van PLATFORM INS om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

 

Artikel 6 ANNULERING

a. Annuleren van een overeenkomst door opdrachtgever dient zo tijdig mogelijk te geschieden. PLATFORM INS berekend:

 1. 25% van de overeengekomen prijs bij annulering 11-21 dagen voor het starten van de werkzaamheden.
 2. 50% van de overeengekomen prijs bij annulering 6-10 dagen voor het starten van de werkzaamheden.
 3. 100% van de overeengekomen prijs bij annulering 1-5 dagen voor het starten van de werkzaamheden.

 

Artikel 7 INTELLECTUELE RECHTEN

 1. De opdrachtgever garandeert PLATFORM INS dat door nakoming van de overeenkomst, waaronder het verveelvoudigen en/of openbaar maken van zoals informatiedragers, beeld- en geluid dragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de rechthebbende(n) voor de betreffende opdracht. Indien de opdrachtgever de vereiste toestemming niet verkrijgt, dan wel nalaat toestemming te vragen, dan wel indien PLATFORM INS gerede twijfel heeft ten aanzien van het al dan niet bestaan van die toestemming, is PLATFORM INS gerechtigd de overeenkomst onverwijld te ontbinden of haar werkzaamheden op te schorten.
 3. De opdrachtgever vrijwaart PLATFORM INS tegen alle aanspraken of schadeclaims van derden gebaseerd op schending van intellectuele eigendomsrechten.
 4. PLATFORM INS blijft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij nakoming van de overeenkomst vervaardigen werken zoals, kopie, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films, en soortgelijke productie- en hulpmiddelen.
 5. Na levering van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken verkrijgt de opdrachtgever het niet-exclusieve gebruik van die zaken, welk gebruik is beperkt tot het normaal gebruik en met namen niet het verveelvoudigen van die zaken in het kader van enig productieproces.

 

Artikel 8 GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 9 TOEPASSELIJK RECHT

 1. Elke rechtsverhouding tussen PLATFORM INS en de opdrachtgever zal worden beheerst door het Nederlands recht.

 

Artikel 10 GESCHILLEN

 1. Opdrachtnemer heeft geen schriftelijke klachtenregeling.
 2. Een klacht dient schriftelijk dan wel per email via info[@]platformins.nl aan opdrachtnemer te worden gericht, binnen een week na beëindiging van de opdracht c.q. een deel van de opdracht.
 3. Opdrachtnemer zal het resultaat van de beslissing schriftelijk dan wel per email meedelen aan opdrachtgever.