🇳🇱 Voor Nederlands, klik hier

English summary of the workshop

The workshop started by watching our streetinterview video together and asking for their view.

They would like to see the type of video with short, powerful messages.

What is tolerance? We would like to quote Malcom X ’We need more light about each other. Light creates understanding. Understanding creates love. Love creates patience and patience creates unity’’

Participants worked in a motivated way on the question what tolerance means to them. On a post-it they wrote down words with which they associate tolerance. Words like acceptance, mutual understanding from two sides, diversity, love, tolerance (=prefer not to, but will not do anything against it), concession (give up something to be able to work it out together) were summed up.

Do they see a problem with tolerance? Being intolerant of intolerance. It is, as it were, a paradox. Or in other words, tolerant people are also intolerant.

Participants believe that people are tolerant in many areas, unless cultural aspects are affected. According to young people, this has to do with group culture.

The media had its share of blame. Participants indicated that groups in society are stigmatised, which increases prejudice. Hatred is fed by projecting small-scale suffering on a large screen”.

Does religion encourage violence? In the description of the tolerant campaign, special attention will be paid to countering the myth that Islam is violence or a religion that encourages violence. Participants had a clear opinion on this. Religion is not only peaceful, people quote religious texts to commit violence in the name of religion. How can we turn this around? Young people say that in every community there are some bad people, but that does not mean that a community should sit back. They are ”our” bad people and that specific community must take action. How? The responsibility lies with everyone and especially with the community concerned. For example, by showing what the faith really preaches instead of just hiding behind single quotes.

How tolerant are people towards dissenters? There are nuances from politics, the media and people’s ignorance of each other. The young people have experienced that even extremists want the same thing when you talk to them one on one.

 

The exploration of the concept of Tolerance can be summarized as:

 • Talk to each other instead of filling in details.
 • Most people are reasonable when you get to know them. The other side of this is that almost all people can become unreasonable, if they feel that they are not seen as a human being’.
 • The other side of tolerance. How tolerant do you remain when the boundaries are crossed? Tolerance is not acceptance.
 • Religion is not only peaceful.

 

Nederlands

De workshop ging van start door samen naar onze straatinterview video te kijken en hierover hun mening te vragen.

Het type video met korte, krachtige boodschappen zouden ze wel willen zien.

Wat is tolerantie? We halen graag een quote aan van Malcom X ’We need more light about each other. Light creates understanding. Understanding creates love. Love creates patience and patience creates unity’’

Deelnemers gingen gedreven aan de slag met de vraag wat betekent tolerantie voor hen. Op een post-it werden woorden opgeschreven waarmee zij tolerantie associëren. Woorden als acceptatie, wederzijds begrip van 2 kanten, verscheidenheid, liefde, verdragen / verdraagzaamheid (= liever niet, maar zal er niks tegen doen), concessie (iets opgeven om er samen uit te kunnen komen) werden opgesomd.

Zien zij een probleem met tolerantie? Intolerant zijn tegen intolerantie. Het is als het ware een paradox. Met andere woorden ook tolerante mensen zijn ook niet tolerant.

Deelnemers zijn van mening dat mensen op veel gebieden tolerant zijn, tenzij het gaat om culturele aspecten die aangetast worden. Volgens jongeren heeft dit met groepscultuur te maken.

De media moest het hier ook ontgelden. Deelnemers geven aan dat groepen in de samenleving worden gestigmatiseerd, waardoor vooroordelen worden vergroot. ‘’Haat word gevoed door klein leed te projecteren op een groot doek.’’

Zet religie aan tot geweld? In de omschrijving van de tolerant campaign zal in het bijzonder aandacht worden gegeven aan het ontkrachten van de mythe dat Islam geweld of een religie is die aanzet tot geweld. Jongeren lieten hier een duidelijke mening horen. Religie is niet enkel vredelievend, mensen halen religieuze teksten aan om in naam van een godsdienst geweld te plegen. Hoe kunnen we dit dan toch keren? Jongeren vertellen dat in elk gemeenschap enkele rotte appels zitten, maar dat betekent niet dat een gemeenschap achterover moet gaan zitten. Het zijn ‘’onze’’ rotte appels waar een gemeenschap moet optreden. Hoe dan? De verantwoordelijkheid ligt bij iedereen en in het bijzonder bij de gemeenschap die het aangaat. Door bijvoorbeeld te laten zien wat het geloof echt predikt in plaats van enkel te schuilen achter losse citaten.

Hoe tolerant zijn mensen tegenover andersdenkenden? Er zijn nuances gemaakt vanuit de politiek, de media en de onwetendheid van mensen over elkaar. De jongeren hebben gemerkt dat zelfs extremisten hetzelfde willen als je ze één op één met ze praat.

De verkenning van het begrip Tolerantie kan als volgt worden samengevat:

 • Praat met elkaar in plaats van alles zelf in te vullen.
 • De meeste mensen zijn redelijk als je ze leert kennen. Keerzijde hiervan is dat bijna alle mensen onredelijk kunnen worden, als ze het gevoel hebben niet als mens te worden gezien’’.
 • Keerzijde van tolerantie. Hoe tolerant blijf je als de grenzen worden overschreden? Tolerantie is geen acceptatie.
 • Religie is niet enkel vredelievend.

Inleiding

Op donderdag 9 maart was ‘s avonds op de Sara Burgerhartstraat 1 te Amsterdam de documentaire Love is a Verb te zien. Deze avond werd vanuit Platform INS georganiseerd met als doel de Hizmet-idealen uit te leggen aan geïnteresseerden om op die manier meer transparantie te bereiken. Met ruim 130 aanwezigen was het een zeer geslaagde avond. Emir Ertas benadrukte in zijn inleidende toespraak dat deze avond vooral bedoeld was om uit te leggen waar de Hizmet-beweging voor staat en welke doelen en idealen de beweging nastreeft. Hij beschreef de Hizmet-beweging als een beweging die “moslims een manier biedt om islamitische en universele waarden uit te dragen in de veeleisende moderne maatschappij en deel te nemen aan voortdurende dialoog en samenwerking met anders- en niet-gelovigen.”

Filmvertoning

De documentaire Love is a Verb, gemaakt door Terry Spencer Hesser, vertelt het verhaal van verschillende mensen die wereldwijd geïnspireerd worden door het gedachtegoed van Fethullah Gülen. De titel verwijst naar de vrijgevigheid van Hizmet sympathisanten als meer dan slechts een gevoel of een woord, het wijst naar de fysieke manifestatie van liefde als een werkwoord. Verschillende acties en ideeën zijn ontstaan met als doel het versterken van de sociale cohesie door middel van onderwijs, dialoog en ontwikkelingswerk. Zo kwamen onderwijzers aan het woord die lesgeven in oorlogsgebieden en het leven van kansarme jongeren voorgoed veranderen. Anderen riskeren hun leven door naar de meest gevaarlijke plaatsen ter wereld af te reizen om medische noodhulp te brengen. Juist op die plekken waar niets is en het onveilig is zijn Hizmet-sympathisanten actief om behoeftigen te helpen, ongeacht hun achtergrond of religie. “We moeten liefhebben”, was de simpele uitspraak van één van de vrouwen die aan het woord kwam. In een tijd waarin mensen doden, vermoorden, tiranniseren en anderen hiervan het slachtoffer maken is het voor Hizmet een topprioriteit dit geweld en deze woede zoveel mogelijk te voorkomen en van de wereld een veilige en liefdevolle plek te maken voor iedereen.

Panel

Na afloop van de film werd het panel geopend onder leiding van Shanti Tuinstra. Na een korte introductie van Thijl Sunier en Ibrahim Özgül, werden er verschillende interessante vragen gesteld uit het publiek. De eerste vraag kwam van Selma Ablak. Zij vroeg aan de sprekers wat zij van de film vonden, waarop Sunier antwoordde dat hij de film deels gedateerd vond. Hiermee doelde hij niet op de activiteiten van de Hizmet-beweging, maar op de relatie met Turkije, die sinds vorig jaar veel veranderd is.

Een alomvattende vraag die gesteld werd tijdens deze avond luidde: “Het zou toch mooi zijn als er één mond zou zijn die namens de hizmetbeweging spreekt en zegt wat zij denkt?” Later ging iemand anders uit het publiek hier verder op in: “Ik hoor zo weinig van Hizmet in het publieke debat. Terwijl jullie zulke mooie dingen doen.” Ibrahim Özgül antwoordde hierop: “Hoe kan één persoon zo’n divers en grote beweging in zijn eentje vertegenwoordigen? Dat gaat niet lukken.” Over waarom er zo weinig te horen is van Hizmet in het publieke debat zei hij dat Hizmet onder andere te bescheiden is hiervoor. Daarnaast benadrukte hij dat goed nieuws vaak geen nieuws is en dat PR niet Hizmets sterkste kant is.

Toch wordt er vanuit Hizmet hard gewerkt om de beweging een stem te geven in het publieke debat en samenwerkingen aan te gaan. Dit is een proces dat niet alleen volbracht kan worden, hier heeft Hizmet de steun van andere Nederlanders bij nodig, aldus Allaattin Erdal. Hij sprak tot slot de hoop uit dat dit doel snel bereikt zal worden. Zoals Özgül eerder op de avond al aangaf is Hizmet, ondanks dat het is ontstaan in Turkije, allang niet meer van Turkije. “We behoren tot de wereld.”

Sociale media

Voor iedereen die helaas niet aanwezig kon zijn, was deze avond goed te volgen via Twitter.  Met ruim 70 verstuurde tweets die in totaal 677 keer geretweet werden, hebben we meer dan 38.000 mensen op de hoogte gehouden van de avond.

Jongeren voelen zich blijkbaar minder aangetrokken door de politiek. Terwijl er in Den Haag wel degelijk invloed wordt uitgeoefend op het leven van jongeren nu en in hun toekomst. Of het nu gaat om de studiebeurs, het verhogen van de AOW leeftijd of de kosten voor de zorg op lange termijn. Jongeren betalen wel degelijk mee aan die rekening. Maar politiek is niet hip, hoe zorgen we dat politiek weer in de mode raakt?

Wij van studentenvereniging Kompas vinden het belangrijk dat jongeren gehoord worden en dat zij actief mee denken en doen aan de samenleving. De toekomst van Nederland gaat ons allemaal aan. Hoe krijgen we zoveel mogelijk jongeren naar de stembus op 15 maart? Wat zijn de issues die voor hun relevant zijn? Waarom is het zo belangrijk dat zij actief meedoen aan de democratie en niet blijven denken dat het hen toch niet aangaat.

op zondag 12 maart aanstaande organiseren studentenorganisatie Kompas en Platform INS een debat met politici in Amsterdam. Hoe krijgen wij de politiek weer in de mode bij de jongeren? Hoe kunnen wij er voor zorgen dat wij gezamenlijk op 15 maart 2017, met overtuiging, zullen stemmen? Deze vragen zullen wij samen met studenten en politieke leden bespreken om tot een mogelijke oplossing te kunnen komen. Daarom nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan dit gesprek!

datum: zondag 12 maart 2017
tijd 12.00 inloop, 12.30 start
waar: Crea Amsterdam,

wie: Jan Paternotte (D66, plaats 9), Kirsten van den Hul (PvdA, plaats 8), Mahir Alkaya (SP, plaats 16)

Vragen:

 1. Hoe komt het dat jongeren niet (meer) stemmen?
 2. Hoe kan de politiek het vertrouwen van de jongeren terugwinnen, (en ervoor zorgen dat zij toch gaan stemmen)
 3. Welke issues raken jongeren meer dan zij nu beseffen?
 4. wat gaat u doen in Den Haag om jongeren meer bij de politiek te betrekken?

Er is veel ruimte voor vragen en interactie. Wij hopen er een mooie en informatieve dag van te maken!

Aanmelden kan via info@kompasstudenten.nl 

In de ontmoetingskerk aan de Varviksingel in Enschede vond de Kunst van het samenleven brunch plaats. Naast heel veel bezoekers van diverse achtergronden waren er bij deze bijzondere brunch ook maar liefst 5 gastsprekers uit de politiek aanwezig, waaronder TK-leden, kandidaat TK-leden en lokale politici.

 Bijzonder was deze middag ook vanwege de samenwerkingspartners die het programma georganiseerd hebben. Stichting Ebru richt zich al sinds 2005 op ontmoeting en gemeenschapszin tussen alle burgers in Twente. Zij zochten samenwerking met de ontmoetingskerk, die onderdeel uitmaakt van de Protestantse gemeente in Enschede. Ook zij breiden hun kring van mensen graag uit. In de prachtige nieuw aangebouwde ontmoetingsruimte ontvingen zij maar al te graag  zoveel verschillende culturen, leeftijden en talenten naast elkaar. Mensen die anders nooit hun kerk zouden betreden, spraken actief met politici en deelden informatie en tips uit om het samenleven te bevorderen. De derde partner was platform INS, een organisatie die in Amsterdam haar hoofdkantoor heeft en zich op landelijk niveau inzet voor de kunst van het samenleven.

Het was platform INS die eerder dit jaar, op 30 januari begon met een kick-off bijeenkomst over de Kunst van het Samenleven diners 2017. Zij hebben dit project gelanceerd om ontmoetingsbijeenkomsten meer diepgang te geven door thema’s en sprekers toe te voegen aan het programma. Het gaat niet alleen om samen eten, maar vooral ook om samen denken en samen oplossen van problemen in de samenleving.

Veel mensen maken zich zorgen over de ontwikkelingen in de samenleving, de polarisering, de verdeeldheid tussen arm en rijk, jong en oud en elite en gewone burgers. Dat was reden voor Platform INS de Kunst van het Samenleven diners als landelijk project te lanceren. De brunch in Enschede was daarmee de eerste officiële lokale opvolger na de lancering in Amsterdam op 30 januari.

Om verandering in gang te zetten hebben we elkaar nodig, daarom was deze samenwerking van 3 partners een mooi begin om een olievlekwerking in gang te zetten.

De gasten kwamen niet alleen uit de buurt van Twente, maar ook uit Amsterdam. Zowel Ahmed Marcouch (PvdA plaats 13) als ook Achraf Bouali (D66 plaats 16) reisden vanuit de hoofdstad naar Enschede. Dat vonden zij zelf ook niet meer dan normaal. “Er wonen niet alleen Nederlanders in de randstad, dat vergeten ze in de Randstad wel eens, aldus Marcouch.

Iets dichter uit de buurt kwamen Janet Duursma uit Delden (GroenLinks plaats 29) en Frank Futselaar uit Zwolle (SP plaats 11). En een echte thuiswedstrijd was het voor Ayfer Koc (fractievoorzitter CDA in Enschede).

De middag werd afgetrapt in de kerkzaal, waar het publiek kennis maakte met de 5 gasten middels een aantal vragen en een korte presentatie van hen zelf. Diet Boes en Ellen Zonneveld (predikant in de ontmoetingskerk) namen het dagvoorzitterschap met verve op zich. Daarna kreeg iedereen de opdracht tijdens de brunch aan tafel te gaan met iemand die je nog niet kent en samen vragen te bedenken voor de politici. En natuurlijk om kennis te maken met iedereen aan jouw tafeltje.

Het eten was verrukkelijk en de sfeer was harmonieus, ondanks dat er wel degelijk kritische vragen werden gesteld. Problemen als integratie, confessioneel onderwijs en bezuinigingen in de zorg passeerden de revue. Na afloop vroeg de cameraploeg aan een aantal van onze gasten  en bezoekers naar hun indruk.

Achraf: “Het is heel hoopgevend zo veel mensen te zien die betrokken zijn bij wat er in Nederland gebeurt.”

Ahmed: “Samen moeten we de samenleving sterker maken, niet alleen materieel, maar ook cultureel!”

Janet: “Mensen voelen zich niet meer gehoord. We moeten beginnen met naar elkaar te luisteren.”

Diet: “Bij mij aan tafel zat een mevrouw die niet heel goed Nederlands sprak, maar dat wel heel graag wil leren. De taallessen zijn niet genoeg. Nou daar wil ik me graag voor inzetten vanaf deze kerk. Als iedere tafel een dergelijk initiatief oplevert komen we een heel eind.”

Aan het einde van de vragenronde aan politici vond nog de inwijding van het speciaal  voor de Kunst van het Samenleven diners logo plaats. Alle gasten en organisatoren zetten hun handtekening in de cirkel van het logo en Ahmed Marcouch leverde de quote van de dag en schreef die onder het logo.

“Opdat wij elkaar beter leren kennen,” zo vatte Ahmed Marcouch de middag samen. Daarmee sprak hij enerzijds zijn hoop uit en gaf anderzijds een opdracht mee aan ons allen.

De eerste Kunst van het Samenleven-diner was een groot succes, zowel online als offline. Er werd volop getwitterd en kort na de start van de avond kwam #INSdiner op nummer 1 in de trending topic lijst van Twitter. Deze maandagavond 30 januari stond in het teken van hoop, dromen en inspiratie met vooraanstaande gastsprekers en deelnemers. In het publiek waren naast bekenden politici als Ahmed Marcouch en Fouad Sidali, ook ruim 150 andere gasten, die ook met elkaar in gesprek gingen over hun angsten en hoop voor de toekomst.  Hoofdgast van deze bijeenkomst was niemand minder dan Peter R. de Vries. Naast hem deelden enkele bekende politici, academici en lobbyisten hun zorgen over de verharding en verdeeldheid in de wereld, maar ook waar zij  hoop uit putten voor de toekomst.

 

Naast de Nieuwjaarsreceptie van platform INS was deze avond tevens de kick-off van de landelijke Kunst van het Samenleven-diners. Na het welkomstwoord door powervrouw Raja Felgata, het gezicht achter De gekleurde top 100 van Nederland, volgde een persoonlijke speech van Saniye Calkin, directrice van platform INS. “Na de couppoging in Turkije werd ook een heksenjacht geopend op Hizmet-sympathisanten in Nederland. Tot vandaag hebben sympathisanten van Gulen zich gedeisd gehouden in de hoop zich te onttrekken aan de massale vervolgingen van Hizmet-sympatisanten. Maar met dit Nieuwjaarsdiner met als titel ‘Hoop voor de toekomst?’ hopen wij 2016 achter ons te laten en beginnen wij 2017 positief en vol ambities om bij te dragen aan de Kunst van het Samenleven”, aldus Calkin.

Slide4-min

Samen eten. Samen nadenken. Samen oplossen.

In de vorm van een Diner Pensant werd er tussen de 3 gangen door diverse talkshows houden met de gastsprekers Marith Volp (Tweede Kamerlid PvdA), Ronny Naftaniël (CIDI), Baukje Prins (lector Burgerschap en diversiteit), Funda Müjde (cabaretière en actrice), Manuela Kalsky (oprichter NieuwWij) en Jan Paternotte (Kandidaat Tweede Kamerlid D66). Zij spraken over de actualiteiten in Nederland, de ontwikkelingen in Amerika en de toekomst van Nederland na de aankomende verkiezingen.

 

Actrice Funda Müjde haalde filosoof Sartre aan, die stelt dat hoop slechts een  hol begrip is en kan leiden tot valse hoop. ‘Hoop moet je vooral doen’, zei Müjde. “Ik ben trots op Hizmet-mensen die vanavond dit Kunst van het Samenleven-diner organiseren, want gezien de verharding van de samenleving is dit broodnodig. Ook ik ben hier niet zonder risico want ik ga binnenkort naar Turkije op bezoek bij mijn vader. Ik ben geen Ebru Umar, dus mocht ik in moeilijkheden komen, kom dan alsjeblieft voor mij op”, grapte Müjde met een serieuze ondertoon.

 

Peter R. de Vries maakt zich zorgen

Na de laatste gang van fruit en baklava was het woord aan de INSpirator van de avond Peter R. de Vries. Ook hij uitte zijn zorgen: “Er zijn honderden duizenden mensen die het verwerpelijke gedachtegoed van Wilders aanhangen. Wat ik doe is wellicht geen verbinden, maar ik voer een strijd tegen hem.”  De Vries haalde een quote van de filosoof Edmund Burke aan: “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”

 

Deze uitspraak ‘om het kwaad te laten zegevieren, is het genoeg dat goedwillende mensen zich stilhouden” noemde hij een leidraad in zijn eigen leven. “De ontwikkelingen in Trumps Amerika vertonen paralellen met Geert Wilders zijn toekomstvisie voor Nederland.” Wetenschapper Baukje Prins (lector Burgerschap en Diversiteit) gaf aan dat hoop niet voldoende was: “Er is moed nodig om in opstand te gaan tegen deze negatieve ontwikkelingen.” Tweede Kamerlid Marith Volp was het hiermee eens en gaf aan woensdag mee te protesteren op het Malieveld bij de manifestatie NLagainsthate. Vanuit het publiek werd aangegeven dat als we Nederland willen weerhouden dezelfde route als Amerika te volgen, we nu in actie moeten komen om goedwillende doch zwijgende mensen naar de stembussen te krijgen.

Slide2-min

Olievlekwerking

De lancering van de kunst van het samenleven diners 2017 was een lang gekoesterde wens van Saniye Calkin, tevens directrice van Platform INS. Zij hoopt dat dit diner de kick-off is van heel veel Kunst van het samenleven diners in Nederland. Calkin heeft in het verleden het project  ‘Bezoek je buren’ opgezet met haar echtgenoot vanuit hun huiskamer in Almere. Binnen korte tijd werd dit een lokaal en later een landelijk succes, met erkenning van toenmalig prinses Maxima. Ditzelfde olievlek-effect heeft Calkin voor ogen voor de Kunst van het Samenleven-diners met als motto: ‘Samen eten. Samen denken. Samen oplossen.’

 

nominatie bezoekjeburen Paleis noordeinde-min

 

Inwijding symbool Kunst van het Samenleven

Alle sprekers plus de jongste (16) & oudste (75) deelnemer van de avond hebben hun vingerafdruk achtergelaten op het speciaal ontwikkelde logo van de Kunst van het samenleven-diners en deze omgetoverd tot een waar kunstwerk. Hiermee was de lancering van dit project voltooid. Ieder die ook een vergelijkbare bijeenkomst wil organiseren in hun omgeving, kan dat doen. Platform INS zal daarbij helpen waar dat mogelijk is.

Nog voordat de avond tot een eind was gekomen klonk online én offline de wens uit het publiek om in Den Haag, Eindhoven en Doetinchem de volgende Kunst van het samenleven diners te organiseren. Deze toezeggingen en de eensgezindheid tijdens het de avond zelf dat we niet moeten blijven stilzitten en wegkijken, geeft ons zeker hoop voor de toekomst.

Slide1-min