Berichten

Derde bijeenkomst van de cursus “Geloven in de moderne tijd”

19 maart 2014

Beteken je als gelovige nog iets voor de samenleving? Wat merken mensen om jou heen hiervan? Hoe krijgt christen en moslim zijn handen en voeten? De derde en laatste bijeenkomst van de cursus ging over “geloof en burgerschap”.

Sultan Albayrak, de moslim inleidster deed de aftrap in de Pelgrimsvaderkerk. Zij citeerde vaak uit de werken van de moslimgeleerde Said Noersi: “Ik laat mij inspireren door de boeken van Said Noersi, een Islamgeleerde uit de 20ste eeuw in Turkije. Hij leert de lezer om de creatie in de natuur op te merken. Want de Schepper wil dat wij alles wat Hij heeft geschapen opmerken, ons hierover verwonderen en God lief hebben.”

Wie gelooft ziet de mooie, de positieve om zich heen, wie de positieve om zich heen ziet denkt positief en wie positief denkt geniet meer in en van het leven, vindt Sultan. Indien de mens zijn egocentrische instelling opgeeft en zich wendt tot de Schepper zal hij het goede proberen te doen en het kwade achterwege laten door zijn vertrouwen op de Schepper. Volgens de mosliminleidster zal je dan mensen vergeven en vergiffenis voor hen vragen, ook wanneer zij jou hebben gepijnigd.

Vervolgens legt Sultan Albayrak de link met burgerschap: “Zulke mensen zijn in alle tijden en in alle samenlevingen nodig. Zulke mensen betekenen veel voor de maatschappij. Zo ziet de omgeving de goede eigenschappen en de positieve instelling van de gelovige. Mensen weten vaak dat je de kracht, je zelfverzekerdheid en je positiviteit uit je geloof put. Zij zien jouw vergevingsgezindheid, mededogen, geduld en rechtvaardigheid. Zulke mensen zijn goede voorbeelden voor de samenleving.”

Er zijn vele manieren waarmee je de samenleving als gelovige van dienst kan zijn volgen Sultan. Zorg bieden aan anderen, activiteiten organiseren in de wijk die mensen met elkaar verbindt en mensen opzoeken die eenzaam zijn vormen hier allemaal voorbeelden van.

Het was de avond van de vrouwelijke inleiders. Sultan gaf het woord aan Regine van Laar, theoloog en de christelijke inleidster van de avond. Regine vertelde dat christenen niet allen God lief moeten hebben, maar ook hun naasten.

Zo vindt zij dat bij het beroemde verhaal van de Barmhartige Samaritaan Jezus leert dat je naaste kunt worden. “Het verhaal leert ons dat de ander, de vreemdeling onze naaste wordt als hij ons ziet in onze val, eenzaamheid, ziekte en gevangenschap. Het verhaal leert ons om te kijken, te zien en te luisteren naar dat wat op onze weg komt. Vaak lopen wij ervoor weg omdat we geen tijd, geld of zin hebben om echt om te zien. Naaste word je.”, voegt Regine van Laar hieraan toe.

Dit betekent volgens de christelijke theoloog oefenen in kijken, reageren, omzien, liefhebben en helpen. Kortom, oefenen in naastenliefde. Want de wereld draait om meer dan om onszelf. Regine vindt de kerk een uitstekende oefenplaats voor naastenliefde.

“Ik weet ook dat niemand perfect is. Ook gelovigen blijven mensen met falen, met oogkleppen op. We kunnen ook niet alles en iedereen helpen. Maar God leert ons niet alleen om op Hem en onszelf te focussen, maar ook op de ander.”, aldus Regine van Laar.

Hulp voor kwetsbaren in de samenleving is een taak voor de overheid, maar de kerk zal altijd een taak hebben om bijstand te verlenen in de ‘rafelrand’ van de maatschappij, vindt Regine. Zij eindigde haar inleiding met de volgende woorden op de dag van de lokale verkiezingen: “Vandaag op de verkiezingsdag geloof ik in liefde en verbinding, in openheid en dialoog, in ontmoeting en oordeelvrijheid, in zoeken en vinden.”

Na de inleidingen gingen de deelnemers weer in kleine groepen het gesprek aan over de thema. Tijdens de laatste avond van de cursus “Geloven in de moderne tijd” werden tevens certificaten uitgedeeld aan de deelnemers. Ook vroegen de organisatoren aan de deelnemers wat zij van de cursus vonden. Op de vraag wat de cursisten het meest aansprak zei iemand: “Wat mij het meest aansprak is hoeveel wij op elkaar lijken. Ik voelde mij snel geaccepteerd. Ik vond het gezellig en er was ook plaats voor lachen.” Een andere deelnemer vond de ontmoeting met moslims de meest aansprekende: “Ze hebben mijn vooroordelen weggenomen en mij verbaasd wat betreft hun toewijding, liefde en inzicht.”

Een deelnemer maakte duidelijk dat hij wacht op een vervolg: “Ik vond het erg leuk en ik heb veel geleerd. Dit smaakt naar meer!” De cursus werd een week later afgesloten met een moskeerondleiding voor de liefhebbers.

Tweede bijeenkomst van de cursus “Geloven in de moderne tijd”

5 maart 2014

Past geloven nog wel bij deze tijd? Waarom geloven moslims en christenen eigenlijk in een God? Hoe ga je als christen en moslim om met vragen rond geloof en wetenschap? Moslims en christenen kwamen bijeen om antwoord te vinden op deze vragen.

Dominee Arjan Markus (Pelgrimsvaderkerk) zette de problemen van gelovige christenen met de wetenschap uiteen: “Wetenschap heeft een hoge status in de westerse cultuur. Wetenschappelijke verklaringen maken het scheppingsverhaal overbodig volgens vele (natuur)wetenschappers. Dat is een grote factor in het seculier denken in Nederland”, aldus Arjan.

Zo beweert filosoof Daniel Dennet dat de vermeende natuurlijke selectie in de natuur toevallig is gebeurd en dat er geen sprake is van een Goddelijke sturing. Gelovigen reageren als volgt daarop; Je kunt niet alles met wetenschap verklaren. Datgene wat je niet kunt verklaren, waar gaten zitten in de wetenschap, verklaar je met God. Dat vindt Arjan Markus een slechte strategie: “Gaten in de wetenschap verdwijnen in de loop der tijd. Waarom zou God bovendien alleen maar onverklaarbare dingen (wonderen) doen? De ene verklaring hoeft de andere niet teniet te doen.”

Zo maakt Arjan onderscheid tussen fysische en metafysische verklaringen. Fysische verklaringen kun je met zintuigen waarnemen, terwijl metafysisch staat voor verklaringen die je niet met zintuigen kunt waarnemen. Voorbeeld voor een fysische uitspraak is dat een schaap vier poten heeft. “Mensen bezitten een ziel” is aan de andere kant een metafysische uitspraak. Arjan vindt dat een fysische en een metafysische uitspraak niet van dezelfde orde zijn en dus niet met elkaar in conflict hoeven te zijn. Hij voegt hieraan toe: “Conflicten ontstaan alleen als uitspraken een mix van de fysische en metafysische verklaringen hebben.” Een voorbeeld hiervoor is dat een wetenschapper beweert dat het leven op aarde een aantal miljoen jaren geleden toevallig is ontstaan. Dat het leven miljoenen jaren geleden is ontstaan is een fysische uitspraak, maar dat het leven toevallig is ontstaan is metafysisch.

“Christenen ervaren wel vaak een conflict tussen wetenschap en geloof”, aldus Arjan Markus. “Denk maar aan het contrast tussen evolutie en het scheppingsverhaal; dat de schepping in zes dagen is ontstaan bijvoorbeeld.” Volgens Arjan zijn christenen vaak opgevoed met het idee dat de Bijbelse teksten een doorlopend geschiedenisverhaal vormen. Verder zijn veel christenen nog steeds onder invloed van de kinderbijbels.

Na de probleemanalyse vervolgde de dominee zijn inleiding met adviezen voor christenen: “Christenen moeten beter Bijbel leren lezen. De Bijbel is niet zomaar een doorlopend geschiedenisboek. Er zijn ook teksten die wel over de historische gebeurtenissen gaan, maar toch geen ‘historisch’ verslag vormen. Zo moet je het scheppingsverhaal als een theologisch gedicht lezen over het ontstaan van de aarde.”

Arjan vindt het begrijpelijk dat mensen geloven lastig vinden. Want mensen lezen vaak seculiere kranten en worden ook op deze manier opgevoed. Daarom moet je leren om langs de randen van je wetenschappelijke bril te kijken. Fysisch verklaren is niet namelijk niet de enige manier, vindt Arjan.

Na Arjan Markus kwam een vrijwilliger van Platform INS aan het woord om het geloof en wetenschap vanuit Islamitisch perspectief te belichten. Hij vertelde dat er circa duizend verzen zijn in de Koran die kennis en studie aanmoedigen. Hij gaf het volgende vers als voorbeeld:

“Lees in de naam van jouw Heer die heeft geschapen, Hij schiep de mens uit een bloedklonter. Lees, want jouw Heer is de meest Edelmoedige, Die (de mens) met de pen onderwees, Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist.” (96/1-5)

Zo bestaan er ook overleveringen van Profeet Mohammed (vrede zij met Hem) die kennis vergaren stimuleert: “Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim man en vrouw.” [Overlevering door Moesliem]

“Het leren kennen van God is volgens de Islam het doel van kennis opdoen. Het universum, de hele schepping vormt een boek die de schone namen van God weerspiegelen”, aldus de vrijwilliger. Deze gedachte heeft volgens hem geleid tot een enorme ontwikkeling in de Islamitische beschaving. Zo begon er een groot vertaaloffensief door moslims uit andere talen zoals Grieks en Perzisch. Na een eeuw maakte Europa kennis met deze vertalingen. Dit vormde de ontmoeting van Europa met het Islamitisch denken en de oudheid via de moslimvertalingen. Tussen de 12e en de 17e eeuw is de Islamitische beschaving een bron van verlichting geweest voor de rest van de wereld. De kennisuitwisseling beperkte zich niet alleen tot de wetenschap, maar bestond ook uit literatuur, muziek, architectuur en kledij.

Er bestaat een denkwijze dat beweert dat Islam zoals het christendom niet door een deur past met wetenschap. Door bepaalde denkers die hierover schreven, het ontstaan van de evolutietheorie en sommige botsende normen en waarden tussen geloof en wetenschap heeft dit idee terrein gewonnen.

De vrijwilliger van Platform INS haalde vervolgens een uitspraak van de moslimgeleerde Gulen aan dat moslims de afgelopen drie eeuwen de Islam niet correct hebben begrepen en niet correct hebben toegepast.

Over de verhouding tussen de Koran en wetenschap zei de mosliminleider het volgende; “Koran kan niet gereduceerd worden tot een wetenschapsboek. Maar de wonderen in de Koran die betrekking hebben op bepaalde wetenschappelijke uitvindingen kun je ook niet negeren.”

Vervolgens ging de vrijwilliger van Platform INS in op de vraag waarom moslims geloven. Hierbij heeft de inleider een aantal argumenten opgesomd die vaak door moslims worden verwoord. “De Goddelijke sturing is een teken voor het bestaan van God. Een eend die pas uit zijn ei komt kan meteen zwemmen, een spin die pas wordt geboren weet hoe hij een spinnenweb moet maken. Terwijl het hier gaat om zeer complexe zaken die niet meteen zijn aan te leren en waar wetenschappers jaren over doen om deze processen te begrijpen, krijgen dieren bepaalde vaardigheden vanaf de geboorte mee als cadeau. Maar hoe kan een spin al vanaf de geboorte een spinnenweb maken zonder te beschikken over het nodige verstand en intelligentie?”, aldus de vrijwilliger van Platform INS. De mosliminleider verklaart dit met de Goddelijke sturing die aanwezig is in het universum.

Na deze inleidingen gingen moslims en christenen groepsgewijs het gesprek aan over de thema. Aan het einde van de avond was het al tien uur geweest. Toch stond niemand op om naar huis te gaan en ging de dialoog nog een poosje door. De thema sprak blijkbaar “de gelovigen in de moderne tijd” enorm aan…

Eerste bijeenkomst van de cursus “Geloven in de moderne tijd”

26 februari 2014

Zorgt geloven niet voor veel ellende? Maakt geloven mensen ziek? Zijn radicaal gelovigen niet een gevaar voor de samenleving? Zijn minderheden veilig als gelovigen de meerderheid vormen? Hoe radicaal zijn het Christelijk geloof en de Islam? Daar ging de eerste dialoogavond tussen moslims en christenen in Rotterdam over.

Dominee Martijn van Laar (Pelgrimsvaderkerk) kwam eerst aan het woord en lichtte het christelijk perspectief toe op het onderwerp. “Geloof heeft vandaag de dag niet zo’n goede pers. Religie wordt al snel geassocieerd met fanatisme, radicaliteit en geweld.” zei Martijn inleidend.

De jonge dominee vindt het een heel spannend thema. Want in de Bijbel kom je religieus gesanctioneerd geweld tegen, heilige oorlogen in naam van God. Lees het Bijbelboek Jozua er maar eens op na. Teksten waar wij vandaag de dag moeite mee hebben.

De kerk heeft altijd moeite gehad met geweld volgens Martijn. Dat heeft vooral met de persoon van Jezus te maken. Het is heel ingewikkeld om met een beroep op Jezus dwang en geweld te gebruiken. “Wie het zwaard neemt zal door het zwaard omkomen.” zegt Jezus. God wil blijkbaar geen geloof afdwingen met geweld. Dat heeft met liefde te maken, aldus Martijn.

Is geloven gevaarlijk? Als christen kijkt de christelijke inleider dan naar Jezus. Was Jezus gevaarlijk? Ja en nee. Ja; Voor het religieus establishment. Hij stelde namelijk mensen voor regels. Voor de Romeinen; gezien als een bedreiging voor de politieke stabiliteit.

Jezus was geen ‘softie’, geen slappeling en niet tandeloos. Hij was confronterend en uitdagend. Als Jezus door de knecht van de hoge priester geslagen wordt, keert hij niet de andere wang toe, maar roept hij hem ter verantwoording: “Waarom slaat u mij?” In zee gaan met Jezus is in zekere zin ‘gevaarlijk’. Jezus heeft het over “hem volgen, jezelf verloochenen”. Een gevecht met jezelf, je eigen ego en trots.

Zijn christenen gevaarlijk? Volgens Martijn van Laar zijn christenen geen softies en niet tandeloos. Zij mogen best assertief zijn, opkomen voor gerechtigheid, voor mensen die aan zichzelf zijn overgeleverd en voor vreemdelingen.

De dominee besloot zijn woorden met een fragment uit een gesprek van Ali B. met Theo Maassen waar Martijn door ontroerd werd. Ali B. zei namelijk het volgende: “Als je fanatiek vergevingsgezind bent, dan kan dat toch nooit heel erg worden, toch of zo? Of fanatiek barmhartig…“

Na Martijn van Laar vertelde Resul Kazanci het Islamitische versie van het verhaal.  Resul vindt dat geloven niet zorgt voor ellende, maar juist zorgt dat je uit je ellende komt. “Geloof is namelijk de beste kuur om ziekte en sterfte van je naasten te verwerken. Islam leert mensen dat ons werkelijk leven pas start in het hiernamaals. Onze korte, vergankelijke leven hier op de aarde is van korte duur en uiteindelijk vertrek je naar je hoofdbestemming waar je oneindig in vreugde en genot zal verblijven. Daar zal je weer herenigd worden met je geliefden. Dus gelooft zorgt er juist voor dat je uit ellende en verdriet komt!”, aldus Resul.

Volgens Resul maakt de Islam mensen niet ziek, maar juist heel gezond. De volgende Koranvers maakt dat duidelijk: “Wij hebben de Qor’an neergezonden als een genezing en barmhartigheid voor de gelovigen.” (17:82)

Moslims verrichten vijf keer per dag het gebed. Je onttrek je vijf keer per dag van de wereldse sleur en richt je je tot je innerlijke. Je kunt het gebed tevens zien als een gezonde lichamelijke oefening waarbij je je gewrichten, hart, bloedsomloop, hersens en andere zintuigen en ledematen positief worden beïnvloed. Dus als je zowel lichamelijk als geestelijk gezond wilt zijn moet je juist geloven.

Op de vraag of radicaal gelovigen niet een gevaar vormen voor de samenleving antwoordde de mosliminleider: “Radicaal gelovigen zijn inderdaad een gevaar voor de samenleving. Zoals Hitler die voor zijn geloof (nationalisme / nazi wereld) miljoenen heeft vermoord en zoals Anders Breivik die voor zijn geloof (extreem rechtse ideologie) 77 mensen heeft vermoord. Dus geloven maakt niet radicaal. Sommige mensen hebben de potentie om radicaal te worden. Deze radicaal kan een moslim, christen zijn of een ander geloof of ideologie aanhangen.”

Een zeer bekende Turkse volksdichter, Yunus Emre zei: “We hebben alle schepsels lief, omwille van de Schepper.” Zo zouden alle moslims moeten denken volgens Resul. Moslims moeten proberen te handelen zoals Allah over Zijn schepsels handelt. De Barmhartigheid van Allah over Zijn schepsels vormt een zeer duidelijke les voor mensen. Zolang moslims Allah als voorbeeld nemen hoeven minderheden zich niet onveilig te voelen.

Tot slot ging Resul in op de vraag of Islam radicaal is. Hij vindt van niet; “Het zijn de aanhangers die de Islam radicaal overbrengen. Als gelovigen leven zoals Allah het heeft voorgeschreven, dan wordt het een paradijs op de aarde.”

Na de inleidingen werden de deelnemers in groepen verdeeld en het thema werd groepsgewijs behandeld. De reacties na afloop waren hartverwarmend. Een deelnemer zei: “Er is iets gegroeid tussen ons in een kleine twee uurtjes. Ik heb ervan genoten!” Een moslimdeelnemer vertelde heel fijn te vinden om in dialoog te kunnen treden met een christen.

 

“Religie en professionaliteit” met imams en pastores.

19 maart 2014

Wat is de maatschappelijke functie van een imam of een pastor? Wat zijn de uitdagingen die zij tegenkomen in de dialoog tussen christenen en moslims? Platform INS en de Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog brachten imams en pastores bijeen om antwoord te zoeken op deze vragen.

Geestelijke leiding
De bijeenkomst begon met een goed verzorgde maaltijd. Tijdens de maaltijd volgde een ronde van kennismaking. Na de maaltijd en het avondgebed (voor de moslimdeelnemers) startte een bijzondere dialoog tussen imams en pastores onder het genot van een kopje koffie en thee. De eerste vragen waren: “Wat houdt uw werk in? Wat ziet u als uw opdracht in het kader van uw functie als imam of pastor? Wat is uw rol binnen uw gemeenschap?”

Er blijken veel overeenkomsten te zijn tussen de functies van een pastor en een imam. Te weten: zorg voor mensen, aanwezigheid bij belangrijke levensmomenten, preken en het vervullen van een voorbeeldfunctie. In de Rooms-katholieke Kerk ligt het leiderschap van de lokale gemeenschap bij de priester. Hij geeft leiding aan het pastorale team, waaronder priesters, diakens en pastoraal werkers. Vroeger moest een pastoor op alles een antwoord hebben. Tegenwoordig staat de pastoor tussen de mensen en vult hij leiderschap op deze manier in.

Ook in de Islam heeft de imam de geestelijke leiding binnen de moskee. Vroeger kwam de imam vaak over uit Marokko of Turkije. Een imam kan op twee manieren leiding geven. Hij voelt zich afhankelijk van het stichtingsbestuur en heeft het laatste het voor het zeggen, of de gemeenschap is verzameld rondom de imam zelf. Door de internettijd is inmiddels de rol van de imam en de pastor veranderd. Bij de katholieken is de plaats waar je woont automatisch jouw parochie. Vanaf de Tweede Wereldoorlog verdween de verbondenheid met deze parochiële territoria langzamerhand. In elke parochie komen mensen uit vele plaatsen. In de Islam ziet men dat jonge moslims voor religieuze vragen niet meer naar de imam gaan, maar eerder uitleg zoeken op het internet. Vaak verbinden zij zich dan aan hun favoriete imam en volgen zij bijvoorbeeld via Youtube zijn preken.

Interreligieuze dialoog
Tijdens het tweede deel van de avond ging het gesprek over de uitdagingen die de deelnemers tegenkomen in de interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims. Eerst werd er een voorbeeldinitiatief genoemd. Zo is in Rotterdam het initiatief geweest om de moskeeën samen te laten werken met de kerken en het Oude Wijken Pastoraat. Ook bijeenkomsten in een moskee of kerk zijn belangrijk. “Zo kunnen wij elkaars manier van vieren ervaren en dat leren respecteren.”, zei een pastor. “Wanneer we namelijk niet meer met elkaar praten, blijven we in een cirkel zitten waar we dan niet meer uitkomen. Wel is het een langzaam proces.”, aldus een imam. Natuurlijk hangt het ook veel van de mens af. Vind je de dialoog namelijk belangrijk en kun je je vooroordelen opzij schuiven? Belangrijk is het in ieder geval om als pastor en imam niemand uit te sluiten. De pastores en imams vinden dat het goed is om dit soort zaken in de preek te verwerken. Zodra er iets gebeurt in de samenleving kan dat gauw leiden tot een onderbuik gevoel. Het is goed dat in een preek wordt uitgesproken hoe je hiermee om moet gaan.

Blik op de toekomst
De slotvraag ging over hoe de pastores en imams de toekomst zien. Iedereen was het over eens dat de gebeurtenissen in de samenleving gezamenlijk besproken moeten worden en dat wij als burgers van dit land moeten zorgen voor de maatschappelijke stabiliteit. Tevens is het belangrijk om in situaties zoals met probleemjongeren naast de politie ook geestelijk leiders hierbij te betrekken. De burgemeester zou hiervoor het initiatief moeten nemen. Een andere constatering was dat de contacten tussen moslims en christenen op individueel niveau vaak uitstekend verlopen. Een punt van zorg is wel de verharding tussen de bevolkingsgroepen. We moeten elkaar de vraag stellen hoe gastvrij we eigenlijk zijn.

Aan het eind van de avond zei een deelnemer: “Deze ontmoeting is een goed initiatief geweest, maar nu moet er ook plaatselijk wat gaan gebeuren. Een praktisch punt is het om gewoon afspraken met elkaar te maken, waarbij het initiatief van beide kanten moet komen.” Zo is op deze avond de afspraak gemaakt dat een pastor samen met een groep jongeren een moskee bezoeken en in gesprek gaan met de imam.

Deze bijeenkomst vormde de tweede avond van de serie “Religie en professionaliteit” Het gaat hierbij om ontmoetingen tussen katholieke en moslimprofessionals. Dit om samen na te denken over gedeelde kwesties op het snijvlak van werk, professionaliteit en religie. Tijdens de eerste bijeenkomst gingen katholieke en moslim artsen met elkaar in gesprek.


Op 24 april organiseerde Platform INS een bijzondere dag vol met interreligieuze dialoog voor de studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. Ruim dertig studenten theologie brachten een bezoek aan de Mevlana moskee in Rotterdam en waren gast bij moslimgezinnen voor de avondmaaltijd.

Het programma startte bij de Mevlana moskee. De studenten werden verwelkomd in de conferentiezaal met een kopje Turkse thee. Een projectmanager bij Platform INS heette de gasten welkom en gaf eerst algemene informatie over de moskee en de gemeenschap. Vervolgens begon de rondleiding met informatie over de sociaal-maatschappelijke activiteiten en faciliteiten in de moskee. Activiteiten zoals huiswerkbegeleiding, taallessen, religieuze bijeenkomsten en –lessen werden nader toegelicht. In de gemeenschapsruimte kregen de studenten de kans om te spreken met de leden van de moskee. Een student stelde de vraag wat de moskeegangers over hen, namelijk de christenen denken. “Wij maken geen onderscheid in kleur, ras of religie. Wij vormen één samenleving in Nederland”, antwoordde een oudere moskeeganger. Zijn maatje haakte met een grap daarop in: “Wij hebben hard gewerkt voor Nederland, zijn nu met pensioen. Nu moeten de jongeren maar voor ons zorgen.” Na dit warm gesprek stelden de deelnemers veel vragen aan een projectmanager van Platform INS over Islam en moslims in Nederland en hoe deze geloofsgemeenschap aankijkt tegen verschillende zaken.

Het spannendste moment brak voor velen aan toen de groep het gebedsruimte binnenkwam. De meesten bewonderden de fraaie architectuur en de Islamitische kunst in de moskee. Een projectmanager van Platform INS lichtte verschillende rituelen en symbolen binnen het gebedsruimte toe. Het gesprek kreeg een andere wending toen de deelnemers vraag achter vraag stelden. De studenten stelden namelijk heel veel vergelijkende vragen over de Islam en Christendom om moslims beter te begrijpen.

Na de rondleiding werd er een korte presentatie verzorgd over Platform INS. Een projectmanager van Platform INS vertelde over de werkzaamheden van zijn organisatie en wat dat betekent voor de samenleving. In het bijzonder werden de interreligieuze activiteiten in het zonnetje gezet. Zo uitte een projectmanager van Platform INS zijn hoop uit om wellicht in de toekomst met de studenten samen te kunnen werken om de dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen te stimuleren.

Na de presentatie werden de studenten uit Ede in groepjes verdeeld. Iedere groep kreeg het adres van een moslimgezin uit Rotterdam en omgeving. De groepjes bezochten de gezinnen en voerden interessante gesprekken met hen onder het genot van een heerlijke maaltijd. Het idee was om na het moskeebezoek ook nog eens in het praktijk mee te maken hoe het leven van een moslim eruit ziet. Aan de andere kant was het voor de gastgezinnen een interessante ervaring om christelijk jongeren van dichtbij te leren kennen. Zo leerden de moslims en christenen veel van elkaar op deze avond.

Platform INS vroeg achteraf naar de ervaringen van studenten en kreeg bemoedigende en hartverwarmende reacties;

“Boeiend, nog nooit bij een moskee geweest. Fijn dat wij langs mochten komen.”

“Wat gastvrij was het gezin. Leuk om verhalen en ervaringen uit te wisselen.”

“ De gastheer en –vrouw waren super aardige mensen, echt lekker gegeten en voelde mij meteen welkom!” 

“Openheid en eerlijkheid in de moskee vond ik heel erg mooi. Er werd aan de ouderen in de moskee gevraag wat zij van ons vonden. Zij waren erg positief en gaven aan dat wij alle vragen mogen stellen.”

Deze dialoogbijeenkomst wordt ieder jaar hervat voor de studenten van Christelijke Hogeschool Ede. Platform INS verzorgt deskundigheidsbevordering en gastcolleges voor verschillende onderwijsinstellingen uit het basis- , middelbaar- en hoger onderwijs omtrent onderwerpen zoals dialoog, multiculturele samenleving, religie en Islam in het bijzonder.

[nggallery id=81]