Stichting Platform Ins heeft een ANBI-status; dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vind je hier: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij belastingdienst.nl natuurlijk.

 

Stichting Platform INS
Arlandaweg 92
1043 EX Amsterdam
info@platformins.nl | www.platformins.nl

IBAN: NL71 INGB 0007957495
BIC: INGBNL2A

Inschrijvingsnummer:  KvK 56228724
Fiscaal nummer: 8520.30.599

Jaarverslag 2012 – Platform INS
Jaarverslag 2013 – Platform INS
Jaarverslag 2014 – Platform INS
Jaarverslag 2015 – Platform INS
Jaarverslag 2016 – Platform INS

Jaarrekening 2014 – Platform INS
Jaarrekening 2015 – Platform INS

Beleidsplan Platform INS 2016-2018
Beloningsbeleid Platform INS

Nieuwsbrieven:

2013

2014

2015

2016

2017

Missie

Benadrukken dat mensen universele ethische waarden delen en door deze centraal te stellen willen wij bijdragen aan een vrediger Nederland.

Visie

INS bouwt voort op de jarenlange ervaring van Islam & Dialoog en de Dialoog Academie. Wij willen bijdragen aan de ‘Kunst van het Samenleven’ in Nederland. Het is namelijk een ware kunst om samen te leven in een land als Nederland met zoveel verscheidenheid aan individuele en sociale achtergronden.
Wij geloven echter dat de kunst van het samenleven is aan te leren. Diegenen die deze kunst verstaan, zijn volgens ons beter in staat bij te dragen aan een toekomst waarin waarden als vrijheid, gelijkheid, respect, solidariteit en vrede gedeeld worden. Een holistische visie op dialoog is volgens INS hierbij onontbeerlijk.

Doelstellingen (zoals omschreven in de statuten)

  • Bij te dragen aan het bevorderen van maatschappelijke participatie, emancipatie, integratie, solidariteit, interculturalisatie, diversiteit, duurzaamheid en burgerschapszin in de Nederlandse samenleving;
  • Het leveren van bijdragen aan het ontwikkelen van de nodige competenties van individuen, organisaties en overheden zodat deze zo goed mogelijk toegerust zijn om op de juiste manier om kunnen gaan met de spanningen en veranderende verhoudingen binnen de Nederlandse samenleving;
  • Het bevorderen en continueren van wederzijds respect en solidariteit tussen vertegenwoordigers en belijders van de verschillende religies en levensbeschouwingen;
  • Het geven en doen geven van onderwijs;
  • Het bevorderen van interculturele, interreligieuze en maatschappelijke dialoog;
  • Het bevorderen van interdisciplinaire wetenschappelijke samenwerking in onderwijs en onderzoek;
  • Het stimuleren van kunstzinnige vorming; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.