Islam en democratie gaan wél samen

We weten dat de democratie in het Midden-Oosten fragiel is. Maar is dit te verwijten aan de islam? Islamgeleerde Fethullah Gulen is van mening van niet. Vanuit fundamentele islamitische waarden bekeken, zegt Gulen, komt participerende democratie (of republikeinse bestuursvormen) het meeste overeenkomen met de geest van de islam. Op 15 september is het de Internationale dag van de Democratie, daarom staan wij graag stil bij dit onderwerp.

“Participerende democratie waar geen meerderheid of minderheid de andere probeert te verdringen is de meest geschikte regeringsvorm voor een multiculturele samenleving.”

 

LEES
Download hier de tekst: Islam en democratie gaan wel samen

QUIZ
Test hier je kennis: Ontdek binnen 10 vragen hoe goed je deze tekst kent.

 

OKU
Buraya tiklayin: Islam ve demokrasi birbiriyle uyumludur.

Verslag: ‘De voedingsbodem voor radicalisering’

Op 4 september verzorgde Platform INS een inleiding over het onderwerp radicalisering tijdens het mini-symposium van Religies voor vrede.

Platform INS heeft het hierbij gehad over de voedingsbodem voor radicalisering en de mogelijkheden om dit voorkomen. Volgens INS vormen o.a. onrechtvaardigheid, discriminatie, de e politieke klimaat in Nederland en de botsing van waarden de voedingsbodem voor radicalisering. De mogelijk oplossingen liggen in het waarderen van mensen, het recht doen aan iemand zijn identiteit, rol van voorbeeldfiguren, religieuze, politieke en maatschappelijke weerbaarheid van mensen.

Vervolgens haalde Platform INS de column van de moslimgeleerde Fethullah Gulen aan over radicalisering. Volgens Gulen moeten moslims het kankergezwel dat extremisme heet bestrijden. Dit kunnen moslims volgens Gulen doen door niet in een slachtofferrol te belanden, de holistische benadering van de islam uit te dragen bij het interpreteren van de religieuze teksten, publiekelijk op te komen voor mensenrechten, menselijke waardigheid, het leven en vrijheid, elk lid van de moslimgemeenschap de gelegenheid te bieden om (religieus) onderwijs te volgen en door gelijke rechten voor mannen en vrouwen te realiseren.

Tot slot noemde Platform INS een aantal voorbeelden van activiteiten van Platform INS om radicalisering te bestrijden. De middag werd afgesloten met vragen uit de zaal.

,

Workshop Exploring the meaning of Tolerance

🇳🇱 Voor Nederlands, klik hier

English summary of the workshop

The workshop started by watching our streetinterview video together and asking for their view.

They would like to see the type of video with short, powerful messages.

What is tolerance? We would like to quote Malcom X ’We need more light about each other. Light creates understanding. Understanding creates love. Love creates patience and patience creates unity’’

Participants worked in a motivated way on the question what tolerance means to them. On a post-it they wrote down words with which they associate tolerance. Words like acceptance, mutual understanding from two sides, diversity, love, tolerance (=prefer not to, but will not do anything against it), concession (give up something to be able to work it out together) were summed up.

Do they see a problem with tolerance? Being intolerant of intolerance. It is, as it were, a paradox. Or in other words, tolerant people are also intolerant.

Participants believe that people are tolerant in many areas, unless cultural aspects are affected. According to young people, this has to do with group culture.

The media had its share of blame. Participants indicated that groups in society are stigmatised, which increases prejudice. Hatred is fed by projecting small-scale suffering on a large screen”.

Does religion encourage violence? In the description of the tolerant campaign, special attention will be paid to countering the myth that Islam is violence or a religion that encourages violence. Participants had a clear opinion on this. Religion is not only peaceful, people quote religious texts to commit violence in the name of religion. How can we turn this around? Young people say that in every community there are some bad people, but that does not mean that a community should sit back. They are ”our” bad people and that specific community must take action. How? The responsibility lies with everyone and especially with the community concerned. For example, by showing what the faith really preaches instead of just hiding behind single quotes.

How tolerant are people towards dissenters? There are nuances from politics, the media and people’s ignorance of each other. The young people have experienced that even extremists want the same thing when you talk to them one on one.

 

The exploration of the concept of Tolerance can be summarized as:

 • Talk to each other instead of filling in details.
 • Most people are reasonable when you get to know them. The other side of this is that almost all people can become unreasonable, if they feel that they are not seen as a human being’.
 • The other side of tolerance. How tolerant do you remain when the boundaries are crossed? Tolerance is not acceptance.
 • Religion is not only peaceful.

 

Nederlands

De workshop ging van start door samen naar onze straatinterview video te kijken en hierover hun mening te vragen.

Het type video met korte, krachtige boodschappen zouden ze wel willen zien.

Wat is tolerantie? We halen graag een quote aan van Malcom X ’We need more light about each other. Light creates understanding. Understanding creates love. Love creates patience and patience creates unity’’

Deelnemers gingen gedreven aan de slag met de vraag wat betekent tolerantie voor hen. Op een post-it werden woorden opgeschreven waarmee zij tolerantie associëren. Woorden als acceptatie, wederzijds begrip van 2 kanten, verscheidenheid, liefde, verdragen / verdraagzaamheid (= liever niet, maar zal er niks tegen doen), concessie (iets opgeven om er samen uit te kunnen komen) werden opgesomd.

Zien zij een probleem met tolerantie? Intolerant zijn tegen intolerantie. Het is als het ware een paradox. Met andere woorden ook tolerante mensen zijn ook niet tolerant.

Deelnemers zijn van mening dat mensen op veel gebieden tolerant zijn, tenzij het gaat om culturele aspecten die aangetast worden. Volgens jongeren heeft dit met groepscultuur te maken.

De media moest het hier ook ontgelden. Deelnemers geven aan dat groepen in de samenleving worden gestigmatiseerd, waardoor vooroordelen worden vergroot. ‘’Haat word gevoed door klein leed te projecteren op een groot doek.’’

Zet religie aan tot geweld? In de omschrijving van de tolerant campaign zal in het bijzonder aandacht worden gegeven aan het ontkrachten van de mythe dat Islam geweld of een religie is die aanzet tot geweld. Jongeren lieten hier een duidelijke mening horen. Religie is niet enkel vredelievend, mensen halen religieuze teksten aan om in naam van een godsdienst geweld te plegen. Hoe kunnen we dit dan toch keren? Jongeren vertellen dat in elk gemeenschap enkele rotte appels zitten, maar dat betekent niet dat een gemeenschap achterover moet gaan zitten. Het zijn ‘’onze’’ rotte appels waar een gemeenschap moet optreden. Hoe dan? De verantwoordelijkheid ligt bij iedereen en in het bijzonder bij de gemeenschap die het aangaat. Door bijvoorbeeld te laten zien wat het geloof echt predikt in plaats van enkel te schuilen achter losse citaten.

Hoe tolerant zijn mensen tegenover andersdenkenden? Er zijn nuances gemaakt vanuit de politiek, de media en de onwetendheid van mensen over elkaar. De jongeren hebben gemerkt dat zelfs extremisten hetzelfde willen als je ze één op één met ze praat.

De verkenning van het begrip Tolerantie kan als volgt worden samengevat:

 • Praat met elkaar in plaats van alles zelf in te vullen.
 • De meeste mensen zijn redelijk als je ze leert kennen. Keerzijde hiervan is dat bijna alle mensen onredelijk kunnen worden, als ze het gevoel hebben niet als mens te worden gezien’’.
 • Keerzijde van tolerantie. Hoe tolerant blijf je als de grenzen worden overschreden? Tolerantie is geen acceptatie.
 • Religie is niet enkel vredelievend.

Ramadan tijdens Corona: 3 dingen die jij toch nog kunt doen

Dit jaar start de Ramadan op 13 april en duurt tot 13 mei. Maar tijdens Corona gaat Ramadan er anders uitzien dan we gewend zijn. Normaal gesproken, voor Corona, eten we  tijdens Ramadan gezellig samen en nodigen we anderen bij ons thuis uit. 

 

2021: Ramadan tijdens Corona?

Dit jaar  kunnen we niemand op bezoek kunnen krijgen, maar dat wil niet zeggen dat we stil hoeven te blijven zitten. Integendeel, in deze video willen we  3 alternatieven met je delen om tijdens deze Ramadan te doen.

 

Ramadan voor Corona

Voor Corona werden er door onze mensen van Kunst van het Samenleven Ramadan diners door het hele land iftars georganiseerd zowel bij onze vrijwilligers thuis, in de wijk als gezamenlijk met organisaties.

 1. 1. bij mensen thuis
 2. 2. in jouw wijk
 3. 3. bij lokale organisaties

 

Deelname tot nu toe..

We hebben door het hele land in 2017 meer dan 3500 mensen bereikt, in 26 steden met 35 lokale partners.

In 2018 deden er nog meer mensen mee en bereikten we in 31 steden meer dan 8026 mensen met 64 lokale partners.

Kunst van het Samenleven Ramadan events gingen ook door in 2019 met groot succes bereikten we samen met onze vrijwilligers 9.345 mensen in 35 steden met 53 partners.

Ramadan tijdens Corona

 

2020 – Eerste Ramadan tijdens Corona

Helaas was de Ramadan in 2020 in Corona anders dan afgelopen jaren….

In 2020 konden we helaas geen mensen uitnodigen, dus kwamen buren en kennissen niet naar ons maar brachten onze vrijwilligers maaltijden naar hen. Zo hebben we maaltijden bezorgd aan hulpbehoeftigen, en vooral aan eenzame mensen. Ook hebben we deze kans gegrepen en onze dank uitgesproken aan de helden die in de frontlinie stonden zoals zorgpersoneel, politie en brandweerlieden.

Eten geven

Eenzame mensen gesproken (op afstand)

Frontlinie-helden bedankt

 

CupCake Contact actie

Op 16 mei was onze Cupcake Contact actie.

Tijdens deze actie werden door het hele land cupcakes uitgedeeld. In maar liefst 26 steden, samen met 45 maatschappelijke organisaties en partners hebben we 2180 cupcakes uitgedeeld.

cupcake contact actie

 

Advies tijdens deze Ramadan

Ook tijdens de Ramadan in 2021 adviseren we om niet stil te blijven zitten. Je kunt maaltijden bezorgen, vooral aan eenzame en behoeftige mensen. En de ontmoeting aangaan via online Ramadan iftars.

Eten geven

Eenzame mensen niet vergeten

Online iftars houden

 

Heb jij een leuk idee?

Als je zelf nog leuke ideeën hebt, deel dat dan met ons. Dan kunnen we hopelijk met jouw hulp anderen inspireren.

Een gezegende Ramadan!

 

P.S. Wil je dit bericht op Twitter delen?

 

 

Start nieuw project – Inclusive Europe: Bouw bruggen, niet muren

Onlangs is Platform INS begonnen met een nieuw Europees project genaamd Inclusive Europe. Bij dit project willen we als 8 partners uit o.a. Italië, Spanje, België en Griekenland het integratieproces van pas gearriveerde migranten bevorderen door middel van een interculturele dialoog en de versterking van de sociale banden tussen de plaatselijke bevolking en migranten.

Gefinancierd door: AMIF
Duur: 01/10/2020 – 30/09/2022

 

De uitdaging

De hoge migratiedruk en de opkomst van de identiteitspolitiek waarmee de Europese Unie de laatste tijd te maken heeft gehad, hebben de opname van pas gearriveerde migranten in hun gastlanden / nieuwe samenlevingen steeds moeilijker gemaakt. De twee dominante integratiemodellen in Europa, multiculturalisme en assimilatie, hebben gedeeltelijk gefaald in het streven naar een echte integratie van onderdanen van derde landen.

Aan de ene kant heeft multiculturalisme bijgedragen aan het creëren van getto’s, terwijl aan de andere kant het assimilatiemodel de migranten heeft gedwongen hun vroegere identiteit op te geven.

In dit opzicht moeten de gastgemeenschappen beter tegemoetkomen aan de nieuwe migranten en hun behoeften en deze beter begrijpen. Een echte en succesvolle integratie van migranten in de gastsamenlevingen vereist een directe interactie tussen mensen uit verschillende gemeenschappen, evenals een interculturele en interreligieuze dialoog. Deze interactie kan ook kwesties als vreemdelingenhaat, radicalisering en racisme uitbannen en de sociaal-economische situatie van migranten verbeteren.

Innovatie

Door de sociale interactie tussen de lokale bevolking en jonge migranten te versterken door middel van 4 campagnes wil Inclusive Europe het integratieproces van pas gearriveerde migranten in de gastsamenleving vergemakkelijken en hun sociaaleconomische omstandigheden verbeteren.

 

Action

4 Strategic Action Plans

Er zullen 4 strategische actieplannen worden ontwikkeld (Europa voor solidariteit; Intercultureel Europa; Intergenerationeel Europa; Let’s Go Forward Together). De strategische actieplannen zullen gebaseerd zijn op een diepgaand onderzoek, waarbij de bestaande situatie, de behoeften, de beste praktijken en andere interculturele activiteiten die in België, Griekenland, Italië, Spanje, Hongarije en Nederland worden uitgevoerd, in kaart worden gebracht.Aanbevelingsdocument

De aanbeveling richt zich tot lokale, nationale en EU-instellingen die de interculturele en interreligieuze aanpak bij de vaststelling van het lokale integratiebeleid willen bevorderen.

Het document zal ook de ontwikkeling van de ondersteunende lokale cluster als maatstaf voor sociale cohesie ondersteunen.

 

Europa van de solidariteitscampagne

Europa van Solidariteit wil migranten een beter en effectiever mentorsysteem bieden, dat wellicht dichter bij de behoeften van migranten staat en gevoeliger is voor hun persoonlijke ervaringen.

Dit programma zal uit twee modules bestaan. De eerste module zal een systeem van peer-mentoring opzetten dat elke migrant de mogelijkheid biedt om een persoonlijke mentor te hebben die hem/haar helpt bij het omgaan met bureaucratische procedures, die hem/haar informeert over hoe hij/zij toegang kan krijgen tot basisbehoeften, enz.

In de tweede module worden lokale vrijwilligers en oud-migranten betrokken en deze module is gebaseerd op workshops en activiteiten die erop gericht zijn migranten nuttige informatie te verschaffen om hun dagelijkse uitdagingen het hoofd te bieden.

Kortom, deze campagne zal bestaan uit: trainingen voor lokale vrijwilligers en maatschappelijk werkers, sessies van cursussen en workshops over hoe om te gaan met dagelijkse problemen, communitair ontbijt om de sociale interactie tussen migranten zelf en lokale vrijwilligers te bevorderen, empowerment en herplanning van het leven voor vrouwen die getroffen zijn door geweld.

Interculturele Europa-campagne

Het programma Intercultureel Europa bestaat uit een reeks opleidingen, activiteiten en interactieve workshops, die zo gestructureerd zijn dat ze de nadruk leggen op gemeenschappelijke kenmerken, benadrukken hoe verschillende culturen ieders persoonlijke leven kunnen verrijken, en de deelnemers nieuwsgierig maken naar verschillende verhalen en culturen.

Kortom, deze campagne omvat het volgende: trainingssessie voor lokale vrijwilligers en medewerkers, bezoeken aan belangrijke artistieke/culturele en religieuze plaatsen in de stad, vertelsessies, filmsessies, bibliotheeksessies, voetbalsessies.

Deze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van het wederzijds begrip tussen migranten en de lokale bevolking.

Intergenerationele Europa-campagne

Intergenerationeel Europa brengt ouderen bij elkaar, die zich alleen voelen en op zoek zijn naar gezelschap en jonge migranten die nog geen contact hebben gelegd met de autochtone bevolking en waarvan velen in het gastland zijn aangekomen met achterlating van hun ouders. Dit is een win-winsituatie, terwijl de jonge migranten de kans krijgen om de taal van het gastland te oefenen.

Kortom, deze campagne omvat het volgende: trainingssessies voor migranten over hoe om te gaan met ouderen, trainingssessie voor ouderen met informatie over de gewoonten en gebruiken van jonge migranten, leessessies, goksessies, bioscoopsessies.

Deze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van het wederzijds begrip tussen ouderen en jonge migranten en op het gevoel tot dezelfde gemeenschap te behoren.

 

Laten we samen vooruitgaan

De Let’s Go Forward-module omvat vrijwilligersactiviteiten voor migranten op het gebied van recreatieve initiatieven, sociale bijstand en de promotie van cultureel erfgoed. Ze worden afgestemd op de lokale bevolking om gemengde werkgroepen te vormen.

Dankzij de vrijwilligersactiviteiten zullen migranten zowel harde als zachte vaardigheden kunnen ontwikkelen, zodat ze begrijpen welke beroepsactiviteit beter bij hen past; dit zal de sociale actoren en mentoren helpen hen beter te ondersteunen bij het opstellen van hun cv’s en bij de voorbereiding op het zoeken naar een baan.

Deze campagne omvat het volgende: trainingssessies voor migranten en lokale mensen, kunstfestivals en sportevenementen, schilder-/straatkunst, interreligieuze/interculturele keukenworkshops, sessies tussen jonge migranten en hun persoonlijke mentor.

 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze inhoud houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die alleen de standpunten van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat van de informatie in deze inhoud kan worden gemaakt.