eu-brochure-kaft

Deze brochure is samengesteld door Platform INS. Wij willen daarmee de Kunst van het Samenleven in de Nederlandse samenleving bevorderen. Daarbij streven wij naar de stimulering van burgerschapszin, maatschappelijke participatie, solidariteit en respect voor diversiteit. Een veranderende bevolkingssamenstelling brengt verschillen met zich mee. Door universele ethische waarden centraal te zetten, benadrukken wij datgene wat mensen met elkaar verbindt. Degenen die de Kunst van het Samenleven verstaan, dragen volgens ons bij aan een vrediger Nederland.

Op Europees niveau verenigt een diversiteit aan staten zich in het samenwerkingsverband van de Europese Unie. Het besturen van deze unie van samenlevingen gebeurt in wederzijds vertrouwen en op basis van gedeelde waarden. Tegelijkertijd bestaat de Europese gemeenschap uit meer dan 500 miljoen burgers met verschillende normen en waarden en uiteenlopende identiteiten. Hoe ziet de Kunst van het Samenleven er uit in de Europese context? In de aanloop naar de Europese verkiezingen op 22 mei 2014 vroegen wij 8 politici van verschillende politieke partijen naar hun visie op de Kunst van het Samenleven in Europa. In deze brochure kunt u de antwoorden van de verschillende politici vergelijken.

Wij hopen dat deze brochure u zal inspireren in de Kunst van het Samenleven!

Klik hier voor de brochure.

Nederland is in de afgelopen jaren steeds pluriformer geworden. Terug gaan naar ‘die goede oude tijd’ uit de jaren 50 is geen realistische oplossing. We leven in een andere tijd, in een “global village” en multiculturele samenleving. Ondanks de bestaande verschillen moet iedereen zich een deel van het geheel kunnen voelen en kunnen meedoen in de samenleving. Dit gebeurt echter niet vanzelf. Er zijn gedeelde begrippen nodig waar iedereen zich zonder al te veel moeite bij aan kan sluiten.

Gedeeld burgerschap is een nieuwe dimensie die bij kan dragen aan een gevoel van eenheid onder alle bewoners van Nederland. Het draagt bij aan een samenleving waar iedereen in zijn of haar waarde gelaten wordt, zich thuis kan voelen en waar we samen in diversiteit trots op kunnen zijn. Het respecteren, accepteren en delen van elkaars verschillen ligt hierbij ten grondslag aan gedeeld burgerschap.

Klik hier voor de brochure.

[social_share/]

Eind 2009 organiseerde de Dialoog Academie één van de 13 Rotterdamse stadsdialogen, met als thema ‘Wij zijn allemaal Rotterdammers!’. Naar aanleiding van deze bijeenkomst werd een brochure geschreven, ‘Dialoog in de stad – geen luxe maar noodzaak!’.

U kunt hier deze brochure downloaden.

[social_share/]


Datum: 2010
Schrijver: drs. Iris Creemers

School is school en thuis is thuis?

Hoewel het belang van ouderparticipatie breed erkend wordt, blijft het lastig om ouders te activeren en te mobiliseren als vrijwilliger op de school van hun kinderen. Dit geldt nog sterker voor ouders met een biculturele achtergrond.

Deze handleiding biedt beknopte informatie over ouderparticipatie versus ouderbetrokkenheid, verschillende typen ouders en (interculturele) communicatie.

Daarnaast worden tips, ideeën en suggesties aangeboden voor het vormgeven van het ouderparticipatiebeleid binnen basisscholen.

De handleiding is daarmee een praktisch hulpmiddel voor scholen die op zoek zijn naar nieuwe inspiratie en mogelijkheden om ‘hun’ biculturele ouders actiever bij de school te betrekken.

Klik hier voor de brochure.

Gratis handleiding
U kunt ook gedrukte exemplaren bestellen. Neem daarvoor contact op met platform INS: info@platformins.nl.

De verkiezingsstrijd is inmiddels in volle hevigheid losgebarsten. Europa en de invulling van bezuinigingen zijn enkele belangrijke en veelbesproken thema’s. Maar hoe kijken Kamerleden aan tegen de Kunst van het Samenleven? De Dialoog Academie en Islam & Dialoog hebben samen een brochure uitgebracht die helderheid biedt.

Wij willen hiermee de Kunst van het Samenleven bewerkstelligen binnen de Nederlandse samenleving. Daarbij streven wij naar een beter leefklimaat in Nederland waar iedereen gerespecteerd en veilig kan leven en waarbij het accent wordt gelegd op wat ons bindt.

Naast de individuele verantwoordelijkheid van de burger speelt de politiek een belangrijke rol in de realisatie van een leefbaar klimaat. De naderende verkiezingen vormen voor onze stichtingen een zeer geschikt moment om verschillende politici te bevragen op de visie van hun partijen over onderwerpen zoals hun unique selling point betreffende de Kunst van het Samenleven, tolerantie, sociale cohesie, verantwoordelijkheden van de burger, (arbeids)migratie en meer.
Het doel achter deze vragen is tweeledig; de Kunst van het Samenleven hoger op de politieke agenda zetten en een antwoord vinden op de vraag hoe wij dit samen kunnen bereiken. In onze brochure kunt u de antwoorden van de verschillende politici vergelijken.

Wij hopen dat deze brochure u zal inspireren in de Kunst van het Samenleven!

Klik hier voor de brochure.

U kunt ook gedrukte exemplaren bestellen. Neem daarvoor contact op met platform INS: info@platformins.nl.