Privacyverklaring en cookies

Privacyverklaring

De privacyverklaring van stichting Platform INS

Stichting Platform INS, gevestigd aan Arlandaweg 92, 1043EX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stichting Platform INS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De informatie op deze pagina is zowel van toepassing voor Platform INS als alle domeinen waar Platform INS initiatiefnemer van is en beheert, zoals www.hizmetbeweging.nl ; www.fethullahgulen.nl en www.kunstvanhetsamenleven.nl

Stichting Platform INS verkoopt uw gegevens niet

Stichting Platform INS zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en vrijwilligers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij stichting Platform INS

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen ten alle tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Platform INS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer in het geval van een (terugkerende) donatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info[@]platformins.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Platform INS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor onze activiteiten
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
– Platform INS verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Platform INS neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. We hebben het hier over besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Platform INS) tussen zit. Platform INS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mailchimp, Google Analytics, Facebook en Twitter.

We verzamelen geen persoonsgegevens of pseudo-anonieme gegevens via Google Analytics.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Platform INS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende doelen en  bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 
Sollicitatiebrieven en cv’s  Naam en adresgegevens en motivatie Voor de sollicitatieprocedure 10 weken N.V.T.
Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst Voornaam
Achternaam
Organisatie
Doel van organisatie
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt en ook geen info wilt ontvangen, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden N.V.T.
Administratie leden Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Interesse / doel van organisatie Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. BoekhouderAccountant

Belastingdienst

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. Mailchimp
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis. Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. N.V.T.
Personeelsadministratie  Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden,Loonbelasting en identiteitsbewijzen Naam, adres, mail en bankrekening Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar Challenges Amsterdam
Klantcontactmanagement VoornaamAchternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Op de hoogte houden 7 jaar (of als iemand vraag om uitgeschreven te worden!) Microsoft Excel
Foto’s en verhalen Zo veel mogelijk geanonimiseerd Historische doeleinden Blijven bewaard N.V.T.


Delen van persoonsgegevens met derden

Zoals aangegeven verkoopt Platform INS uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan een ander verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst (dat zijn Mailchimp, Facebook, Twitter en Google) om te zorgen voor een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Platform INS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies (of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken)

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen websites in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van websites en diensten en deze zo nodig te verbeteren en aan te passen aan de wensen van bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Stichting Platform INS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor de stappen die u hiervoor dient te ondernemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Platform INS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[@]platformins.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We moeten om een identiteitsbewijs vragen om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Platform INS verzoekt u ten alle tijden allereerst uw klachten aan ons toe te wenden, maar wilt u er tevens ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Ten slotte & vragen

Platform INS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of wanneer u nog vragen mocht hebben over onze privacyverklaring of anderszins, dan kunt u een e-mail sturen via: info[@]platformins.nl.

In het geval dat wijziging van onze privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.