Wat zijn de gevolgen van de participatiesamenleving anno 2015? Wat zijn de consequenties hiervan voor de kwetsbare groepen in de samenleving? Welke ontwikkelingen signaleren de religieuze organisaties als een belangrijke speler op dit gebied? Zijn er terreinen waarop zij de overheid wel of juist niet kunnen missen? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium Religie en de participatiesamenleving 2.0 op maandag 23 november 2015, georganiseerd door Platform INS, het lectoraat Burgerschap en Diversiteit en het Centre for Citizenship van De Haagse Hogeschool.

In de troonrede van 2013 kondigde koning Willem Alexander aan dat de verzorgingsstaat plaats moest maken voor de participatiesamenleving. Mensen moesten minder leunen op collectieve voorzieningen en meer verantwoordelijkheid nemen voor de zorg voor zichzelf en hun naasten. Van oudsher zijn religieuze organisaties belangrijke spelers op het maatschappelijk middenveld. Ook in de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat leverden o.a. kerken en moskeeën een substantiële bijdrage aan zaken als de opvang van asielzoekers en daklozen, bestrijding van sociaal isolement en sociale binding in de wijk. Nu de overgang naar de participatiesamenleving op steeds meer terreinen zijn beslag krijgt (denk aan het opheffen van buurthuizen en jongerencentra, bezuinigingen op thuiszorg en een restrictiever beleid ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers), is het de vraag wat religieuze organisaties daarvan merken. Het lijkt er op dat religieuze organisaties momenteel een belangrijke thermometer zijn voor de staat waarin de participatiesamenleving zich bevindt.

Dit symposium gaat over de stand van zaken rondom de participatiesamenleving.  Er is aandacht voor actuele ontwikkelingen en recent onderzoek over de gevolgen van de participatiesamenleving. Vertegenwoordigers van religieuze organisaties gaan met elkaar in gesprek. Deze uitwisseling vindt plaats in aanwezigheid van beleidsmakers uit Rotterdam en Den Haag. Hoe geven lokale overheden erkenning voor de activiteiten van religieuze organisaties, en is er een taak voor lokale overheden om in de door de organisaties gesignaleerde lacunes te voorzien? In gezamenlijkheid wordt de balans opgemaakt en gezocht naar oplossingen.

Tijden het symposium wordt er een keynote lezing verzorgd door dr. Femmianne Bredewold, sociologe en deskundige op het gebied van de participatiesamenleving. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling over de praktijk tijdens de workshops. Meer informatie over het programma vindt u binnenkort op deze site.

Dit symposium is een vervolg op het geslaagde symposium Religie en de Participatiesamenleving van november 2014.

Voor wie?

Het symposium is bedoeld voor vertegenwoordigers van religieuze organisaties, vrijwilligers in de zorg en buurtwerk, beleidsmakers, journalisten, studenten en andere geïnteresseerden in het thema.

Kosten en aanmelden

Deelname is kosteloos. U kunt zich tot 16 november a.s. aanmelden door een email te sturen naar s.evsen@platformins.nl . Kunt u daarbij ook de naam van uw functie en organisatie vermelden?

Bereikbaarheid

De Haagse Hogeschool is goed bereikbaar per openbaar vervoer en per auto. Een uitgebreide routebeschrijving vindt u op dehaagsehogeschool.nl/routebeschrijving. Indien u met de auto komt, kunt u deze parkeren in Q-park Den Haag Laakhaven, Rijswijkseweg 27, Den Haag. Vanuit de parkeergarage neemt u uitgang F om bij de ingang van De Haagse Hogeschool uit te komen.

Waar?

Plaats: De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag, zaal OV 3.37

Tijd: 23 november 2015, 13.30-17.00 uur.

 

Pas gepromoveerde onderzoeker Pooyan Tamimi Arab komt op 3 juli langs om zijn onderzoek in gewone mensentaal met ons te delen. We krijgen dan meer te weten over:

 

Wat het oproep tot het gebed over Nederlandse tolerantie zegt

Steeds meer moskeeën in Nederland besluiten luidsprekers te gebruiken voor de azan, de Islamitische oproep tot gebed. Vaak leidt dit tot grote ergernis bij omwonenden. Een gebouw wordt vaak nog wel als acceptabel gezien, maar geluid dat tot in de woonkamer te horen valt gaat velen te ver om getolereerd te kunnen worden. Promovendus Pooyan Tamimi Arab heeft onderzoek gedaan naar de versterking van de azan in Nederland en hoe dat kan worden begrepen. Zijn bevindingen zal hij komen delen op vrijdag 3 juli 2015. Afsluitend zal er een iftar-maaltijd zijn waar iedereen bij welkom is.

 

Programma
 
20.30 – 21.00: Inloop
21.00: Start presentatie dr. Pooyan Tamimi Arab
21.45 – 22.15: Vragenronde
22.15: Einde en aansluitend Iftar-maaltijd voor wie wil aanschuiven

 

Aanmelden

Vul het formulier in op: http://bit.ly/phdcafe

 

Over de spreker

Pooyan Tamimi Arab heeft zowel een sociaal wetenschappelijke als een politiek filosofische achtergrond. Hij heeft les gegeven over religie, samenleven en politiek. Eerder heeft hij kunstgeschiedenis gedoceerd als assistent aan de Hogeschool van Amsterdam en aan de Parsons The New School for Design in New York. Tamimi Arab is geïnteresseerd in vragen als ‘Hoe moet de samenleving ingericht worden?’ en promoveerde begin juni 2015 op het onderzoek ‘Amplifying Islam: Pluralism, Secularism, and Religious Sounds in The Netherlands’ aan de Universiteit Utrecht. 

Op 5 mei wordt er over het hele land Bevrijdingsdag gevierd. In veel steden worden er ook Bevrijdingsfestivals georganiseerd.

Dit jaar stond Platform INS en onze lokale partner Dialoog Haaglanden op het Bevrijdingsfestival in Den Haag. Het festival werd groots op het Malieveld georganiseerd.

Een impressie van de dag: 

Redelijk vroeg aan het begin van de middag zat het weer al iets tegen:

Nog meer foto’s:

Uiteindelijk liet het weer en de brandweer niet toe om nog langer de stands staande te houden. De stands waren niet bestand tegen de forse wind (er werd gesproken over windkracht 10) en regen.

 

 

Tijdens een workshop op de jaarlijkse interfaith conference van de International Student Chaplain en Islam & Dialoog maakte een groep internationale studenten kennis met de Socratische gespreksmethode. Eerst werd een korte introductie gegeven over de verschillen tussen dialoog en debat. Een belangrijke vraag was of je tegen de ander spreekt, of met de ander spreekt.

Met de Socratische dialoog wordt geprobeerd een morele vraag te beantwoorden door het onderzoeken van een casus. Aangezien het thema van de conferentie ‘From conflict to peace – movements for dialogue and reconciliation’ was, stelden we als overkoepelende vraag wat de grenzen zijn van de vrijheid van godsdienst wanneer men in contact komt met mensen van andere culturele en religieuze achtergronden. Deze abstracte vraag is concreter gemaakt door een persoonlijke verhaal over een conflictsituatie van een van de deelnemers te bespreken.

Als eerste is gezamenlijk besproken wat de andere deelnemers zouden voelen  als ze in een soortgelijke  situatie terecht zouden komen. Vervolgens keken we hoe iedereen zou handelen in een dergelijke situatie, en op basis van welke onderliggende principes, waarden of visies zij dit zouden doen.

De volgende stap was om het perspectief om te draaien, en te proberen om een antwoordt te geven op dezelfde vragen, maar dan voor de ‘tegenpartij’ in het voorbeeld. In het begin was het voor de deelnemers ingewikkeld om zich in de ander te verplaatsten, maar na een tijdje lukte het hen om de situatie te bekijken vanuit het andere perspectief.

Hoewel niet gemakkelijk, gaf deze oefening de deelnemers inzicht in beide betrokken partijen van het conflict. Het verplaatsen in andermans schoenen zorgde voor een verbreding van het oordeel over de originele situatie. Het doel van de Socratische dialoog is dan ook niet dat je het perspectief van de ander overneemt, maar het laat je beter begrijpen waarom de ander denkt of handelt op de manier waarop hij of zij doet. Dit brengt de beide kanten dichter naar elkaar, ook al blijven ze het met elkaar oneens.


Datum:              19 november 2011
Partners:        Islam & Dialoog, International Student Chaplain
Sprekers:         Iris Creemers (Dialoog Academie)
Locatie:             Den Haag
Aantal deelnemers:    12