Platform INS

Platform INS (verder als INS) is in oktober 2012 in Rotterdam opgericht met als doel de burgerschapszin, maatschappelijke participatie, solidariteit en respect voor diversiteit in de Nederlandse samenleving te bevorderen.

INS doet dit door mensen samen te brengen met verschillende activiteiten en projecten als cursussen, symposia en publicaties. INS is een landelijke non-profit organisatie en is opgericht op initiatief van Islam & Dialoog en de Dialoog Academie.

INS put haar inspiratie onder andere uit de inzichten van M. Fethullah Gülen, een vooraanstaand islamitisch geleerde en filantroop. Gülen poogt moderniteit en authenticiteit, en spiritualiteit en wetenschap met elkaar te verzoenen. In deze hoedanigheid is hij een van de invloedrijkste hedendaagse leiders met een vreedzaam geluid, die zich inzet voor maatschappelijke en spirituele vernieuwing.

 

Waarom INS?

‘Ins’ betekent ‘mensheid’. Het is van oorsprong een Arabisch woord dat zijn weg heeft gevonden naar andere talen als het Turks, Perzisch en Urdu. In het begrip ‘Ins’ gaat het niet alleen om de mensen, maar ook om wat zij met elkaar, als geheel en op een hoger niveau, betekenen voor deze aarde.
In de dialoog zijn individuele mensen actief, die elkaar van persoon tot persoon ontmoeten. In deze activiteit maken zij echter ook deel uit van en dragen zij bij aan de mensheid als geheel. De naam geeft daarmee meteen het spectrum weer van de idealen van Platform INS: de ontmoeting tussen mensen op persoonlijk niveau als een gebed en een bescheiden bijdrage omwille van de mensheid.

 

Missie

Benadrukken dat mensen universele ethische waarden delen en door deze centraal te stellen willen wij bijdragen aan een vrediger Nederland.

Visie

INS bouwt voort op de jarenlange ervaring van Islam & Dialoog en de Dialoog Academie. Wij willen bijdragen aan de ‘Kunst van het Samenleven’ in Nederland. Het is namelijk een ware kunst om samen te leven in een land als Nederland met zoveel verscheidenheid aan individuele en sociale achtergronden.
Wij geloven echter dat de kunst van het samenleven is aan te leren. Diegenen die deze kunst verstaan, zijn volgens ons beter in staat bij te dragen aan een toekomst waarin waarden als vrijheid, gelijkheid, respect, solidariteit en vrede gedeeld worden. Een holistische visie op dialoog is volgens INS hierbij onontbeerlijk.

Doelstellingen (zoals omschreven in de statuten)

  • Bij te dragen aan het bevorderen van maatschappelijke participatie, emancipatie, integratie, solidariteit, interculturalisatie, diversiteit, duurzaamheid en burgerschapszin in de Nederlandse samenleving;
  • Het leveren van bijdragen aan het ontwikkelen van de nodige competenties van individuen, organisaties en overheden zodat deze zo goed mogelijk toegerust zijn om op de juiste manier om kunnen gaan met de spanningen en veranderende verhoudingen binnen de Nederlandse samenleving;
  • Het bevorderen en continueren van wederzijds respect en solidariteit tussen vertegenwoordigers en belijders van de verschillende religies en levensbeschouwingen;
  • Het geven en doen geven van onderwijs;
  • Het bevorderen van interculturele, interreligieuze en maatschappelijke dialoog;
  • Het bevorderen van interdisciplinaire wetenschappelijke samenwerking in onderwijs en onderzoek;
  • Het stimuleren van kunstzinnige vorming; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.